nemɛ̀

Particle: 
neg
Verb form: 
impf
Lexeme: 
Other: 
exist

Lines where nemɛ̀ appears

Leštak 2: 15 - tə nèmə hlɛ̀p tə òti nə mìnəlutu vrɛ̀me nemɛ̀ hlɛ̀p ispečèn
Gela 2: 32 - sìčkunu b'e pò drùgu i urìs nemɛ̀ əm ža žə si̥ stò̝riš
Gela 2: 37 - òh ža izvàdiš tòlkiva tupàcɤ nared'ɔ̀t tugàva nemɛ̀ màsa
Gela 2: 46 - ta tugàva nemɛ̀ takìva slatkᶤìši tɔ̀rn'em na širòka.lɤka
Stikŭl 2: 38 - àku be l’etɛ̀lu nemɛ̀ privdìgəne əmə tò ne može i də letì

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut