nìštu

Meaning: 
nothing
Gender: 
n
Lexeme: 
Number: 
sg

Lines where nìštu appears

Golica 3: 162 - kòjtu ne mòže n'àma da kupùva nìštu
Izgrev/Vm 1: 5 - i f rəc'ɛ̀t'ȅ inɛ̀ stòmnə n'èməš tugɑ̀z dəmədž'ɛ̀ni n'èməš nìštu
Trŭnčovica 2: 22 - nəpredè še preskàčəme nè̟mə gàšti nèmə nìštu kət skòčiš
Stakevci 4: 62 - o sìne kvò smo nosìli nìštu nìštu nèmaše
Stakevci 4: 62 - o sìne kvò smo nosìli nìštu nìštu nèmaše
Srebŭrna 2: 7 - nìštu nì jə zɤ̀mət tùrcitȅ minòət uttùkə i vìkət
Srebŭrna 2: 8 - àjde vɤ̀lna vɤ̀lna zɤ̀məm òr’evi zɤ̀məm i nìštu nè jə plàštət
Srebŭrna 2: 16 - štòtu nìštu ni plàštət vɤ̀lnətə
Srebŭrna 2: 51 - tò nìštu àtli ni sɤ̀ iskɤ̀swə amə gul’àmə gul’àmə əməlògijә̟ e bilò
Srebŭrna 2: 100 - s’à kò znàet tès mlàtt’ȅ nìštu ne znàet n’àmə stàn n’àmə nìštu
Srebŭrna 2: 100 - s’à kò znàet tès mlàtt’ȅ nìštu ne znàet n’àmə stàn n’àmə nìštu
Srebŭrna 2: 182 - i tòj nè upràžen n’è nìštu pək s’à sə izn’èžiwme i nìj
Garvan 1: 33 - tì n'èməš nìštu ud vàs n'èməš cv'èti sàmu ìməš tùkətɤ̀j
Drabišna 1: 59 - ə nìe gl'èdəme n'àmə s'à s'à kò gl'èdət sià nìštu n'àmə
Drabišna 2: 88 - hl'àp ìməš li sòl' ìməš li n'àməlu nìštu
Drabišna 2: 89 - nìštu n'àməl də dəd'è t'a isč'èznələ tàə mòmə n'àmə jə
Kruševo 4: 21 - fkɤ̀šti nìštu ni bàrəme sàmu šə izmet’èm š’e isč’ìstimè i
Huhla 4: 12 - kət smòl'ən d'ètu e nàštə dəšterɤ̀ da n'àmə ništu
Huhla 5: 24 - nìštu n'ètu mlikò n'ètu icè n'ètu m'èsu n'ètu rìbətə
Huhla 2: 35 - ud ràptətə nìštu n'èmə nè mìsliš če gà ràptiš če e
Huhla 1: 54 - vudà ud dumàti hùbəi nìštu ne klàəh
Huhla 6: 103 - kəkò šo t'èbe t'èbe t'èbe nìštu ne tr'àbuvə
Vŭglarovo 2: 123 - əm če tò n’àmə nìštu tàjnu f tvà səs
Bangejci 2: 63 - stənuv'èti sə uništužìə i n'àmə stàn n'àmə nìštu n'àmə kvò də təčèm
Brŭšljan 4: 18 - gul'àmu e ìmələtə tè ne jà puteb'àvət zə nìštu
Čokmanovo 1: 4 - n'èmə nì nì svir'àn nìtu igràjət nìtu nìštu nìe si sme bàbise nəuč'èni
Čokmanovo 1: 20 - i də sə vèselìm'e segà kəkvɔ̀ n'ìtu v'èselu ìmə n'ìtu nìštu
Gela 1: 7 - abe nìštu mɤ nè bulì a pək səm pàdnəl
Momčilovci: 20 - e segà səm esèj puč’ìvəm əmə ni mògə nìštu də ràbut’əm
Stančov Han 3: 9 - i sià sìčku zəpustè nìštu kɤ̀rištə n’è sə kusì
Stančov Han 3: 10 - nè sə žèni nì nìštu v’èči nè sɤ sèi
Stančov Han 3: 43 - i kətu sm’ètniš tò ni mù ustàvə nìštu əmə òdi tàm
Trjavna: 236 - nì bòp ši ìmə nìštu n’àmə drùgə gudìnə i kràstəvici iskàrvəmi dumàt’encə
Petrov Dol 1: 44 - əm a d’et’ètu əma n’àməm nìštu š’ə mu s ràzgele
Iskrica 2: 6 - i təkà si n’àma:me nìštu pə čurbədžìiti t’è i sìčku iskupùvaa
Iskrica 2: 28 - nə rəkà b’èz də sə orè b’èz nìštu i kəto stàne

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut