nì

Case: 
nom
Lexeme: 
Person: 
1pl

Lines where nì appears

Golica 3: 168 - mòre nà s'àxme nì tàa gudìna nìštičku ne smè
Mogilica 3: 12 - pò rànu imɛ̀š'e gà behme nì pò drèbni
Mogilica 3: 78 - ə nì pò rànu nəlì beme nè f tèkezesè imɛ̀hme əmi
Šumnatica 3: 124 - dà bè tò i nì kupùvəme sigà
Huhla 3: 25 - če i nì dòjdəhme kətu innì mumàri inò vr'àme gà sə gləv'àhne
Huhla 6: 43 - še dòjde skɤ̀p cərvùl'ə šə dòjde èj tàm nì də ìdeme
Huhla 6: 100 - əm dà nəm'èrite ə b'èki nì sme im'àli
Vŭglarovo 1: 60 - kòlkutu si udd’èl’əme nì tòlkə
Vŭglarovo 1: 70 - nì b’è̝me mlògu stò i dvàjse d’èkərə ìməhme nɨ̀vɨ
Gela 1: 4 - tò pò ùbəvu tò žə gu prumenɤ̀ vìkəm nì čɛ̀kamɤ pò lɔšu
Gela 3: 39 - lì t kàzvəm nì go sme umɛ̀sɤlɤ nàšijas ezìk ezgà
Gela 3: 87 - decà učìlište nèma da učɔ̀t i tugàva nì sa dìgnəme f smòl'an
Vŭrbina 2: 58 - nì behme màlku kɤ̀šti pək seà sə se isplòdili
Petrov Dol 1: 8 - štòd drùgiti selà ni dàwət ubičèi pɤk nì dàami

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut