nìvətə

Meaning: 
field
Gender: 
f
Lexeme: 
Definiteness: 
def
Number: 
sg

Lines where nìvətə appears

Kolju Marinovo 3: 14 - àjde da sfɤ̀ršim səs tovà səs ə tàm səs nìvətə
Kolju Marinovo 3: 16 - znači nè səs nìvətə də dovɤ̀ršim znàči kakvò žɤ̀ne sə
Kolju Marinovo 3: 21 - èj tòl’kəvu vəžè žə nəpràjš ud nìvətə i si nəpràjš
Kolju Marinovo 3: 47 - kòlku vrèmi stoì na nə nìvətə tvà nèšto
Kolju Marinovo 4: 47 - či žìtutu dè nəprìm’er kət sə dukàrə tò ožènəto na nìvətə
Kolju Marinovo 4: 48 - nə nìvətə vìj i sɤ̀rpuvi ni znàjti kvò i
Izgrev/Vm 1: 2 - hòdihme nə nìvə tàm ž'e ə ž'ènim nə nìvətə spìm
Izgrev/Vm 1: 6 - nòsim vodɛ̀ pɛ̀l'nim i pà zəminàvəme nə nìvətə nògu ràbut'èhme
Izgrev/Vm 2: 9 - bɛ̀rdzəm də utìdim nə nìvətə c'àl dèn' kupàjə nàči
Izgrev/Vm 1: 13 - sè skìtə pu nìvətə i ut'ìdi id'ìn d'èn nə blòkə
Kruševo 4: 62 - i sɤ̀rpə truš’èš’e pu dvà sɤ̀rpə struš’ɛ̀vəš’e nə nìvətə
Leštak 3: 5 - e košìnə e tovà e nə nìvətə li
Leštak 3: 7 - təkà pòsle kəto stuì nə nìvətə n’àkəde kədètu e
Gorna Krušica 2: 25 - zàdenàm lèbo pa im òdnesàm tàm na nìvətə

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut