nìvata

Meaning: 
field
Gender: 
f
Lexeme: 
Definiteness: 
def
Number: 
sg

Lines where nìvata appears

Malevo/Xsk 1: 104 - kàk ste rabòtili na nìvata ednò vrème
Malevo/Xsk 1: 127 - ə a čijà ràbota e da zasèe nìvata
Malevo/Xsk 1: 195 - na nə nìvata
Leštak 2: 26 - i togàva nìvata kə kakvò tr’àbvə da pràiš tàa g
Šumnatica 3: 101 - po kɤ̀štata kakvà ràbota ìmaš na nìvata jàsno tàm sèeš
Skrŭt 1: 7 - nèkoj màš odìl sè da orè na nìvata
Skrŭt 1: 18 - nìvata ne mòže da a sèeš òšte nèska jàs vìka ki ìda
Belica 2: 27 - emi na nìvata
Belica 2: 28 - na nìvata
Belica 2: 71 - emi po nìvite vùtrin kato dòda na nìvata i kato òbṛza
Oborište 2: 87 - nìvata i sə xòrata koìto vèče mògat da ìdat
Tihomir 2: 145 - tɤ̀j tə i kàk se narèždate vɤv nìvata

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut