no

Meaning: 
but
Lexeme: 

Lines where no appears

Izgrev/Vm 1: 12 - mɛ̀či sə də uveličì no n'è n'e mužà hòd'i
Stakevci 1: 1 - išlà sam u selò zàvet no sɤ̀ga bilò
Stakevci 2: 18 - no nè.znam sɤ̀k koè da otkìnem ne znàm kò e
Stakevci 2: 20 - pa rèče no àjde màjko štò se bàviš rèko
Stakevci 1: 89 - əə a jà kat ne sɤ̀m vidèla segà nèma da plàštaš no
Stakevci 1: 90 - no sàmo ednò če če si izvàdiš drùg bilèt
Repljana 3: 6 - kojà pò màlko no mètrove ga sɤ̀g zovù
Repljana 2: 70 - nò mì kvò smo praìli no imà stàčka golemà za zbòrɤt
Repljana 1: 91 - pa jùtre če si ìdeš ò bàbo no mèn mi kazàli
Vŭrbovo 2: 12 - no tì si sèdɤl če ti stàne lòšo na glàvu
Srebŭrna 2: 112 - štotu səm čùvələ no n ne sɤ̀m vìždələ ne ne znàm
Markovo: 42 - c’àlətə e nə ìzbə i mlògu no mlògu ni e živòtə
Dolno Ujno: 296 - ami čùx sàmo čùx no
Skrŭt 1: 193 - èe takà ìskax nè ot knìga no ot ə
Bangejci 2: 8 - no ut nàše̥tu s'èlu mə irgèni utìvət pək pu drùgu s'èlu
Černovrŭx: 14 - no nà pisk'ùl kəkvò e
Nasalevci 1: 80 - no kàeš tovà e mòda kà si tekà

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut