nò

Pragmatic: 
disc
Lexeme: 
Linguistic trait: 

Lines where nò appears

Stakevci 2: 10 - ne è magdanòs tìke nò selìn a onì mu dùmu
Stakevci 2: 21 - sìne onò jà tì me pràti za nèakvo ama nò
Stakevci 4: 64 - nò nò košùl’a pràimo ot pṛ̀teno platnò tekà e bilò
Stakevci 4: 64 - nò nò košùl’a pràimo ot pṛ̀teno platnò tekà e bilò
Repljana 1: 16 - a onà si nò kvò stànu kvò stànu jà ne smèem
Repljana 2: 17 - nò što ìma selà sìčki dòjdu ni na sɤbòr dòl'ni.lom od
Repljana 1: 32 - nò štò rovèš kvò ti e bòlna li si
Repljana 2: 58 - à nò
Repljana 1: 59 - e nò od mùjete hà no tèj tèj
Repljana 2: 60 - nò predstavl'àva màlko dòle do nìsko rastè ne rastè
Repljana 2: 70 - nò mì kvò smo praìli no imà stàčka golemà za zbòrɤt
Repljana 1: 86 - svàri mu nò bàba i jà si ìdem
Repljana 2: 89 - nò decà nò stàri nò mlàdi svìmo se pa pri n'ì
Repljana 2: 89 - nò decà nò stàri nò mlàdi svìmo se pa pri n'ì
Repljana 2: 89 - nò decà nò stàri nò mlàdi svìmo se pa pri n'ì
Repljana 1: 100 - izlèznemo od blàgovesti tàm nò jàganci se izjagnìle òvce
Vŭrbovo 2: 3 - bèmo gòre kòpašemo li kvò li a nò se pòkaza oddòle
Vŭrbovo 2: 4 - nèkvo nò ìmaše ukràse kvò li nè jà dùmaše
Vŭrbovo 2: 6 - u tòj mèsto a nò si ìskopa sìne bàbo
Vŭrbovo 2: 11 - nò nèk se izmìje no no tòj də jà sednì na sḷncèto
Vŭrbovo 2: 50 - dojdè tùja a nò mu kosìcata tùj na tèmeto ostrìženo
Gradec 1: 15 - a nò nè e bilò ùdḁr̥
Baskalci 2: 10 - è to nò
Salaš: 212 - a bè nò trèbe gi napasèš ta da mḷzèş
Salaš: 247 - nò nèmaše kvò da si zav da se zavìemo
Rajanovci 1: 5 - nò kadà jà sɤm bilà momìče detè sɤm bilà nò momìče
Rajanovci 1: 5 - nò kadà jà sɤm bilà momìče detè sɤm bilà nò momìče
Rajanovci 1: 11 - mì s nò e bilò sɤ sɤ̀ga e sèdmi
Rajanovci 2: 13 - da se iscèdi i nò dogdè se jà spràvjam sɤs tòj
Rajanovci 2: 24 - tùrnem òšte ednà tèžes i ga ostàim nò si se doiscèdi
Rajanovci 1: 26 - se pùštu govèdata se pasù nò bèše u balkàna ìmaše livàde
Rajanovci 1: 30 - a mì po ìma si ə gorà nò takàva dṛžàvna gorà
Rajanovci 2: 32 - posedì sìpem ga u cadìlo drùgo nò si ìma cadìla
Rajanovci 2: 39 - a nò tegàf ne smò ìmàli mazè vìte i sɤ̀ga ìmamo
Rajanovci 2: 41 - nò ìma kilèr tàm (laughter) kilèr ga ostàimo
Rajanovci 2: 48 - ama ne pretàkaš li ga ne pretàkaš li ga nò takà takà
Rajanovci 1: 54 - i agɤnčàr cèl dèn nò odèlno od ofcète da gi odbìvam
Rajanovci 2: 80 - nò ednò vrème se nè e varìlo slàtko tekà kvò sɤ̀ga
Rajanovci 1: 82 - nò vṛ̀lo štò nèma drùga zemjà tè tekà e bilò
Rajanovci 2: 91 - dà ama mì ne smò varìli nò tòj bàvno stàva
Glavanovci 1: 94 - e isplèl da ìma dèka da ìde nò za sèden’eto

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut