Pragmatic: 
excl
Lexeme: 

Lines where ò appears

Trŭnčovica 2: 89 - iz vudɤ̀tə ò čìču àž žə kusɤ̀ às vìkəm ža kusɤ̀
Repljana 3: 18 - pa tegà àjde istɤčèmo ga ò iskàle smo klàšn’e
Repljana 3: 27 - ne čìne ga deràmčeta ò ženà pa si nòsi na ràbutu
Repljana 3: 47 - ò màjstor na opandžàci na deràmčeta [laughter]
Repljana 1: 87 - ta gim zanesèm lèp ò onì vèseli bàba mi dèda mi
Repljana 1: 90 - a vèseli ràduju mi se ràdos ò dè si prespì
Repljana 1: 91 - pa jùtre če si ìdeš ò bàbo no mèn mi kazàli
Repljana 1: 92 - da se vṛ̀nem ə ò àjde àjde jùtre če si ìdeš
Repljana 1: 103 - ò ednò jàgn’e se bòlno nèkvo mukàvičavo bolù ga nòge
Vŭrbovo 2: 28 - ò znàe gim dùpe kòj kvì su nèma se sètu
Garvan 1: 173 - ò pukàzvət u inò təkòs sìtu u sìtu rìz:tȁ tàm
Garvan 1: 188 - nèjn'it'ȅ əm kɤ̀k às kəkò č'eìs səm dunèsələ ò kəkò čeìs
Drabišna 1: 9 - ò bùbt'e t'è sə gl'èdət jà tùkə udzàt' bəhč'ɤ̀tə ìməh
Drabišna 2: 57 - ò prìkəski t'e mlògu
Šumnatica 1: 24 - ò dòbər dèn [laughter] ut amèrika tàə ženà
Šumnatica 3: 240 - ò bàbətə znàe
Stalevo 4: 56 - ò n’èskə tvà təkòvə stànəlu tàm pək drùgu
Huhla 5: 19 - ò bàbo dàj mène tvà ò màjko dàj mene tva
Huhla 5: 19 - ò bàbo dàj mène tvà ò màjko dàj mene tva
Huhla 2: 92 - hɤ̀ nìj ne znàehme tvà ò gà n vretènu
Vŭglarovo 2: 30 - ò càl’ d’è̝n’ dikàn’te
Brŭšljan 4: 42 - ò mi tuvà vr'ɛ̀me ìməš'e tùkə č'ètiri hìl'ədi ufc'è
Gela 1: 14 - ò tò dvàes pèd gudᶤìni sàmu po vɔ̀rhə tùka bìl
Gela 1: 36 - kɔ̀snɤ svà ò namàzanku jɔ̀ hɔ̀ pìj tə viš
Stikŭl 2: 60 - ò tì sə gurčìfki pə tɛ̀ə sə kìsəlki
Malevo/Asg 1: 37 - ò ednò vr’ème òdehne i decà nòsehme nək nə l’ùl’k’e [laughter]
Stančov Han 1: 45 - ò kòlku sәm tәkàlә nә dәštirìti o
Sŭrnica 2: 105 - buedìsvəhə si ò
Belica 3: 131 - ò žìf i zdràf štòm šejsè godìni si è
Gradec 1: 1 - ò bàbo i sià kvò sàkaš da ma pìtaš pàk
Petrov Dol 2: 3 - ò kòj
Tǔrnjane 2: 2 - gṛ̀sti ò sejàle sme gṛ̀sti i koto gi posèeme ednì sa belì
Salaš: 98 - ò pa tegàj sɤm se sìgurno naučìla jàle jòš ùmem (laughter)
Bela 1: 39 - ò znàeš li če sɤm se cenìl za ofčàr abe kәg bòže
Bela 1: 89 - edìn dè se perčì ò jà kòlko kràvi sɤm karàl
Bela 1: 156 - i takà stanàme sèl’ani ò bòže tà òfci

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut