òdə

Meaning: 
water
Gender: 
f
Lexeme: 
Number: 
sg
Linguistic trait: 

Lines where òdə appears

Drabišna 1: 86 - òdə sià n'àmə
Drabišna 2: 104 - ədnɤ̀ c'ìgənkə òdə òdə də nəl'àe jà gl'èdə fɤ̀tre f udɤ̀tə
Drabišna 2: 104 - ədnɤ̀ c'ìgənkə òdə òdə də nəl'àe jà gl'èdə fɤ̀tre f udɤ̀tə
Drabišna 2: 107 - nà sèd'ə jà sl'àz ìkə də mi nəl'àeš òdə i sl'àz ìkə
Drabišna 2: 108 - də mi təkɤ̀u ìkə i t'à sl'àlə də nəl'ài òdə nə təkɤ̀vutu
Drabišna 2: 121 - ne mòž də jə fàne òdə ne mòž də nəl'àe vòdə
Izgrev/Car: 14 - i š’à: mu pòl’əm òdə də sə umìje i š’àvə tùr’et terpèzə gul’àmə

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut