òdi

Meaning: 
go
Aspect: 
I
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Person: 
3sg
Linguistic trait: 

Lines where òdi appears

Babjak 2: 3 - nə ərmàn kàk sə òdi nìe i segà si gu pòlzvəme tuvà
Eremija 3: 16 - nìko mu ne dàva ni xlèp ni kadè òdi tè takà
Eremija 5: 65 - jè tekà kato glèam naròdo dvìži se r òdi rabòti
Stančov Han 3: 43 - i kətu sm’ètniš tò ni mù ustàvə nìštu əmə òdi tàm
Baskalci 1: 53 - po tavà pu tavà òdi
Baskalci 1: 90 - kàrәm ә pu mèn ne à glèdәm әmi òdi pu mèn
Baskalci 1: 91 - sàmә si òdi [laughter]
Baskalci 1: 106 - ami òdi tàm nә ednà bùka tәkà sәs sәs nòškata
Salaš: 110 - àko e uzèlo da òdi onì iskòpu bàbkutu pa ga tùre
Bela 1: 71 - iskàralo trevojàk i o òn ottùka vìka òdi li òdi pìta
Bela 1: 71 - iskàralo trevojàk i o òn ottùka vìka òdi li òdi pìta
Bosnek 1: 36 - da se mnògo òdi i stàra ni bèše kɤ̀štata dèdoto ni dàde

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut