òo

Pragmatic: 
excl
Lexeme: 

Lines where òo appears

Žitnica 3: 20 - às əku zè̝mə də rəspràvəm òo ne mògə tɨ iskàžə sɨ̀čku
Eremija 1: 121 - òo tè tùka komšìite nìkogaš ne bèše presənàl bunàro
Gorno Vŭršilo 2: 50 - òo tòo fasùl se kàzva gradìnski fasùl

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut