o

Pragmatic: 
excl
Lexeme: 

Lines where o appears

Trŭnčovica 2: 76 - ne mòe də jə uperè̟ o kəkò də pràim segà be čìčɨ̥
Stakevci 4: 6 - o imàlo e
Stakevci 4: 62 - o sìne kvò smo nosìli nìštu nìštu nèmaše
Mogilica 2: 2 - o òšte mnògo ìmaš da razkàzvaš za takòva za
Kruševo 4: 2 - o pràznicìte
Šumnatica 1: 83 - pu d’èset o utìvəu də bumbədìrət bùdəpèštə
Skrŭt 3: 58 - ò [laughter] papùda
Huhla 5: 4 - də trimìr'ə o [unintelligible] wòs'em gudìn səm trimiròsələ b'èz l'àp
Huhla 4: 14 - o nà jɛ̀ gu km'ètə də kàže dəlì n'àməne zèm'ə nìe
Gela 2: 91 - o tò ne tònuve izìda buruvìnki
Zabernovo: 17 - o sea nìe pòčneme nə i jə čùkəhme ednò vrɛ̀me nə tàrgi
Trjavna: 197 - o ti si bàba milo e na bàbə mumčètu
Drjanovec 1: 5 - o bràvo na t’èbe

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut