onì

Case: 
nom
Lexeme: 
Person: 
3pl

Lines where onì appears

Stakevci 3: 3 - jà si i tùj čùvaše i onì bàbo dè tòj ni kažì
Stakevci 3: 5 - onì i pak mìlo ta zbèru družìnutu i kàru po stàk’ovski
Stakevci 2: 26 - selìn ama onì go zovə̀t pa drùgo
Stakevci 1: 63 - a onò mòs ìma tekà i onì prèz mòstɤ minàše̥
Repljana 2: 8 - onì g'u razvalìše tàm è tekvòj si ìmaše za jàgɤnci
Repljana 2: 21 - mì ìdemo pri n'i' a onì pri nàs
Repljana 2: 26 - onì su nàm doodìli
Repljana 2: 75 - da se ne maìn'a tàa tradìcija dobrè ama onì dojdòše
Repljana 2: 76 - i bèše ni è tùj gòre tàj kɤ̀šta sɤvètɤ onì dojdòše
Repljana 2: 80 - nèče da pràe zbòr onì pò ne obìču stòkutu
Repljana 2: 83 - onì sàmo mešìnu
Repljana 1: 87 - ta gim zanesèm lèp ò onì vèseli bàba mi dèda mi
Repljana 2: 88 - onì dojdòše tùj gòre mì po n'ì po n'ì òrl'ak
Repljana 2: 90 - pri sɤvètɤt onì se sɤbràli u sɤvètɤt
Repljana 1: 94 - pa si spìm no onì znàu nàšte če səm pri n’ì
Repljana 1: 96 - kat izlèzne dòjde džùrdžovden onì gi iskàru iz livàdete
Repljana 2: 98 - dvà dɤ̀na pràimo zbòr a onì ne dàvu da pràimo zbòr
Repljana 2: 101 - da pìtamo gi štò su došlì tìja onì izlèzoše ot tàm
Repljana 2: 105 - onì se sàl obràču sàl se obràču ot tàm odovàm
Repljana 2: 109 - da si pràimo zbòr onì ga tègaj uvolnìše ta turìše
Arčar 1: 19 - nè be onì əm drùgo rabòtexa
Arčar 2: 20 - maanà takòvo nè e imàlo onì sa go donèle nìe ne smè
Arčar 1: 21 - ama tovà nalì trèba də go kontrolìrat onì
Vladimirovo 1: 28 - jà ìdvam od vlədimìrovu pa onì pa dovàždat u lexčèvo
Vladimirovo 2: 116 - onì sɤ zbèrɤt tùmba mnògo jàjca
Gorna Krušica 1: 134 - pri nàšte si da si posèdite onì mòže da vi poprikàžuvàa
Salaš: 13 - onì tàm nèma màlko sɤm zabovarìl
Salaš: 18 - gdè e krečimìr i onì ìmamo hɤ (laughter)
Salaš: 66 - kat nèmaš bàbu i dèdu tì ne mòe čùvaš i živòtni što onì
Salaš: 110 - àko e uzèlo da òdi onì iskòpu bàbkutu pa ga tùre
Bela 2: 10 - pa snèk àjde kogà e sùxo snèg vijàlica onì pòčvad
Bela 1: 48 - i kupìl čètiri prasèta [laughter] ne ednò ne čètiri onì mɤ̀nenki
Bela 1: 49 - onì dvè umrèe dvè ustànae i otogàva vèče ne kupùva òn prasè
Bela 1: 84 - pasèm [laughter] sedìm tàm čèkam onì pravìa tùka kvò pravìa
Rajanovci 1: 70 - onì si prodḷžìu da si da si òdu da kòsu pa
Rajanovci 2: 88 - dà ìmaše ednò onì ga sàdešeu i vàrešeu slàtko od n’èga
Dolna Sekirna 3: 76 - e onì kvò su bìli po tòj u u gorùtu
Dolna Sekirna 3: 93 - è onì su tekà lovdžiete onì se znàju
Dolna Sekirna 3: 93 - è onì su tekà lovdžiete onì se znàju
Dolna Sekirna 2: 142 - ednà stotìnka ne sù mi platìli onì tikà i pòsle
Glavanovci 1: 42 - dva trinàez gòdin pa žn’èmo onì ni se ràdvat dèka
Glavanovci 1: 70 - tùramo rukòl’k’e po nàs ako nèma mùžje da onì otìdu na kosìdbu

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut