ot

Meaning: 
from
Lexeme: 

Lines where ot appears

: 2 - sɤs xòrata ot drùgoto sèlo
Kolju Marinovo 3: 60 - ot kakvò e
Kolju Marinovo 1: 75 - təkà nəpràeno è təkɤ̀u tərkalò ot ə glìnə
Golica 2: 1 - ot tùka li si
Golica 2: 3 - ot tùka li si
Golica 2: 5 - tùka i tì li si ot tùka
Golica 2: 6 - ot tùka sme
Golica 5: 8 - i i š’es momč’èta ednò ot sòhia i č’ètir:tȅ ot wɑ̀rnə
Golica 5: 8 - i i š’es momč’èta ednò ot sòhia i č’ètir:tȅ ot wɑ̀rnə
Golica 2: 13 - ot tɛ̀s pò dòl'ni b'àha
Golica 2: 20 - ə nè nìe sme ot sòfia ama dnès dnèska sutrintà
Golica 5: 21 - i dàdəa im stud’èni kolɤ dv’à hòdiwa ot ə ə portakàlija
Golica 5: 35 - i vkèpaxa nɑ̀šte mumč’èta š’ès mumč’èta ednò ot sòhia
Golica 5: 36 - i ednò ot vɑ̀rna i bùlkatȁ i v’èš ednà ženɑ̀ š’estìma dùši
Golica 5: 47 - edìn pàk ə go zèli ot portakɑ̀lia šees’ègodìš’en č’ov’èk
Golica 5: 51 - nì gì znàeme tɛ̀rsim pìtame ot sòhia čil’àk ìmalo
Golica 3: 60 - nìe dojdòxme pešà ot kozìčino dnèska
Golica 5: 72 - ot wɑ̀r ot ə rusìja i ednò mumč’è dvɑ̀ese i trì godìšno
Golica 5: 72 - ot wɑ̀r ot ə rusìja i ednò mumč’è dvɑ̀ese i trì godìšno
Kozičino 1: 55 - tàm ja rɛ̀s’et ot žiwòtni də ni dəd’è
Stakevci 1: 22 - pètstòtin kilomètra e do kubràt a ot kubràt
Stakevci 4: 48 - i pa tegàj vṛ̀vce napredèmo [laughter] vṛ̀vce ot kozète ot tovà
Stakevci 4: 48 - i pa tegàj vṛ̀vce napredèmo [laughter] vṛ̀vce ot kozète ot tovà
Stakevci 4: 52 - povòrkata se prài ot kḷčìnata onà ùzokol ga tekà
Stakevci 3: 52 - nè be òn jà če mu donesèm stòl ot tàm
Stakevci 4: 64 - nò nò košùl’a pràimo ot pṛ̀teno platnò tekà e bilò
Stakevci 4: 125 - a ženàta u suknò pràe ot klàšn’ete suknò
Stakevci 4: 130 - da si ispletè sɤ̀k kvè vanèle pletù ot ə vḷ̀nu
Repljana 3: 15 - ot štìmɤt tòj štòto smo vadìle osnòvutu za osnòvu da vìemo
Repljana 2: 18 - gòrni.lom tùka ot pṛtopòpinci ot blìskiti selà ni ìdvat
Repljana 2: 18 - gòrni.lom tùka ot pṛtopòpinci ot blìskiti selà ni ìdvat
Repljana 1: 23 - rukà mi ot kṛ̀v rèko onà no kvò ti e
Repljana 2: 28 - pečèl' pèkli smo ga u tepsìje golemè ot lamarìnu nèmaše tɤvè
Repljana 2: 29 - sɤ̀ga tavà è golemà pa ga prùžimo onò tepsìja ot lamarìna tepsìja
Repljana 2: 36 - pèčeno jàgne podròbicu si napràimo ot crèva dròp tùmbak
Repljana 1: 37 - onà mi napraìla košùl’u nòvu ot ot šutò platnò no
Repljana 1: 37 - onà mi napraìla košùl’u nòvu ot ot šutò platnò no
Repljana 4: 38 - nè mìlice nè e ravnìšte tòj tòj kako ot tùj stràn
Repljana 1: 56 - da ne sɤ̀ bilì ot tìja
Repljana 2: 71 - ot čuprèn'u dojdè edɤ̀n àngel bèše kmèt pa uvolnìše ni kmètɤt
Repljana 2: 77 - ot čuprèn'u sɤbràli se tekvìja kmetovè upràvnici da dòjdu
Repljana 1: 79 - ot kvò stànu stopànstvo svèki magàre [laughter]
Repljana 2: 95 - pa tegàj na sèdmi zbòr tùj òro ot svì selà naròt
Repljana 2: 101 - da pìtamo gi štò su došlì tìja onì izlèzoše ot tàm
Repljana 2: 102 - ot ə sɤvètɤt mì po n'ì po n'ì po n'ì
Repljana 2: 105 - onì se sàl obràču sàl se obràču ot tàm odovàm
Vŭrbovo 2: 51 - è tòlko parčènce ostrìženo mu ot kosùtu i ga izèdou
Babjak 3: 18 - ergènetò sə ukrəlì ot onàa məəlà nə mumìte
Bansko: 56 - a pa ìnače ot stàro vrɛ̀me štu̥ sà napravɛ̀li napravɛ̀li sa
Bansko: 81 - bàncka kapamà ot tavà pò ùbuvu nèma
Bansko: 128 - i se sipùva f čenìi pò ùbavo ne mòže ot tavà
Bansko: 153 - ot načàloto kažì i segà da
Bansko: 154 - ràskaži go ot načàloto pɤ̀rvo rukate kolàč tàm m štò rabòtite
Bansko: 292 - òt takà ot razbòe č’e
Malevo/Xsk 1: 2 - kakvò si slùšala ot màjka si od bàba si
Malevo/Xsk 1: 3 - ot stàrite xòra za sèlutu kàk e bilò zesèleno
Malevo/Xsk 1: 14 - i devedesè procènta ot t’àh n’àmat notariàlni àktove
Malevo/Xsk 1: 37 - às səm ponèže ot
Malevo/Xsk 2: 63 - ot svòjata ràbota
Malevo/Xsk 1: 84 - tì kàk si go zapòmnila sèlutu pò màlko li bèše ot segà
Malevo/Xsk 1: 170 - tovà do prolettɤ̀ təkàne prèdene a pòsle ot prolettɤ̀ kato
Eremija 5: 29 - kòj ot štò stràda i òn mu vìka takà
Eremija 5: 34 - malàrija i edvà žìf ostanàl togàj ot tròpikata i jàzeka
Eremija 1: 78 - às səm ot amèrika
Eremija 6: 85 - ama bèše ozdòle mèko g'ùbre ìmaše takòva ot ə
Eremija 1: 116 - panìcata da umìeš è ot sutrintà nèšto da naprài čovèk
Mogilica 6: 1 - tì pòsle tr'àəše li sə i xl'àp kàk mèsexte ot tvà
Mogilica 1: 39 - še jə ostrižèš znàči dalì še e ot nogàta na ofcàta
Mogilica 6: 66 - də tuvàrime stòki nə məgəzinèrə tàm ot tàm gu kàrəhme
Dolno Ujno: 42 - kàk se tì kàk od vɤ̀lnata ot ofcàta kə
Dolno Ujno: 74 - i pòslem prèžda stàvi se i se pletè ot nèja
Dolno Ujno: 117 - ìmaše si razbòj kòku ot tùka do toà momčè te tekà
Dolno Ujno: 122 - sovèl'k'a ìma ot tùka ə na tùka de i pàk tekà
Dolno Ujno: 212 - ama nìe si se poznàvaxme tovà si e ot ə maxalìte
Dolno Ujno: 222 - a ot drùgi selà
Dolno Ujno: 235 - ìmaše edìn dèdo petrè ot lòmnica kato se sabèreme
Dolno Ujno: 261 - ta ja pitùjat a ìnače ot ə sobòro zaminàvat si i
Dolno Ujno: 277 - e pa dòjdat ot stàrite i pìtat ə
Drabišna 1: 39 - a bùbite bùbite kàzə ot tùkə si ìmala bəxčà
Kruševo 3: 75 - a takà li a ednò vrème pràvat ot trevà li
Leštak 2: 37 - a znàči ot rɤ̀ž ste go
Leštak 1: 49 - ot əgà se pudədèš òšte ut pòdvis
Leštak 2: 86 - kopàn’a tò ot kakvò e napràveno
Leštak 3: 108 - da se kàzvə tò rešèto ot kakvò e napràveno
Leštak 3: 112 - əhà ot tàm mòže da pàdnat kàmene e nə
Leštak 3: 147 - ot prèdnətə stranà dèto dèto e ustrìloto
Šumnatica 1: 16 - tàa ženà səs nàs e dà t’à e ot amèrika
Šumnatica 2: 19 - nìe kato trɤ̀gnaxme ot sòfijə bèše trìes lèva
Šumnatica 3: 39 - a takòva pràexte li səs ə listò ot zèle da go zavìeš
Šumnatica 1: 61 - čàk ut amèrika e dušlà də se interesùvə tùkə ot
Šumnatica 1: 62 - ot vàšto selò kàk se govòri
Šumnatica 3: 74 - ot ml’àko ot ml’àko katò
Šumnatica 3: 74 - ot ml’àko ot ml’àko katò
Šumnatica 3: 76 - ot ml’àko pràime ə
Šumnatica 3: 77 - kažì kvo pràiš ot nègo
Skrŭt 3: 14 - k’i čèkame da dòim ot crɤ̀kva i što ìma fkàštə
Skrŭt 3: 18 - càla pòs pòstexme vilìgden’ kat k’i dòi i ot cɤ̀rkva
Skrŭt 3: 20 - k’i ìem na cɤ̀rkva gl’àame da izl’èzem ot cɤ̀rkvata
Skrŭt 1: 38 - ošèl detèto ozabìlo se ot rèvane počnàl da go gàle
Skrŭt 3: 45 - babo jà ìskaraj mu dàj mu da si svàri ednò ot
Skrŭt 1: 47 - otkradèni ot tovà kazàno otkradèni nèkoi si kakvì sa bilì
Skrŭt 1: 49 - i sa vrɤ̀šta i ženàta mu ot rabòta što nəprəì detèto vìka
Skrŭt 2: 51 - f sàbote kakvò stàva tòčno ot sabàle kvò pràət
Skrŭt 1: 55 - də da navàl’a ògino isturìx gu vìka ot bùtimata
Skrŭt 2: 72 - ot kumò za momàta ot momàta kato a zakàrat pràvo
Skrŭt 2: 72 - ot kumò za momàta ot momàta kato a zakàrat pràvo
Skrŭt 1: 72 - ot tòo čovèk ne mòže da fànat
Skrŭt 2: 128 - ot cɤ̀rkvətə katò a vènčat
Skrŭt 1: 192 - ni sàm go čitèla ot knìga
Skrŭt 1: 193 - èe takà ìskax nè ot knìga no ot ə
Skrŭt 1: 193 - èe takà ìskax nè ot knìga no ot ə
Stalevo 3: 37 - òvčeto ot kràve ot takòvato
Stalevo 3: 37 - òvčeto ot kràve ot takòvato
Stalevo 2: 41 - i kvò gòtv’exte ot karamànkite
Stalevo 3: 41 - a ot kòzata
Stalevo 1: 44 - tègliš kvò iztègliš ot vɤ̀lnata
Stalevo 1: 52 - kakvò st stàva ot nègo kàk mu vìkaxte žìčka ili
Stalevo 1: 61 - əhə̀ i pòsle ot vretènoto
Stalevo 2: 80 - nìšto životìnsko nìšto koèto e ot xajvànite ne sɤ̀
Stalevo 2: 87 - tùka ot vàšite
Stalevo 1: 103 - kɤ̀k se kɤ̀k se snovè kato go zèmeš ot osnòvata
Stalevo 1: 136 - i ot zàdnoto krosnò
Huhla 1: 13 - ot metlà dèto se pràət
Huhla 1: 44 - ot gurìdata
Huhla 2: 48 - ìma li pò stàri ot tèbe v sèloto
Huhla 2: 57 - i drùgite sìčkite sə pò màlki ot vàs
Huhla 1: 57 - ama ne za iskùstvenijə ot ofcète ako zèmeš
Huhla 1: 72 - ot mər
Huhla 2: 76 - tova nòvo tova e ot šejsèta godìna
Oreše: 1 - tì ottùka li si ot òreše
Bangejci 2: 2 - sɤs xòrata ot drùgoto sèlo
Brŭšljan 3: 28 - ot kakvì
Černovrŭx: 58 - ftòrijə xərmàn ut des'àtəkə ot ot tùrcite d'ètu e tvà
Černovrŭx: 58 - ftòrijə xərmàn ut des'àtəkə ot ot tùrcite d'ètu e tvà
Gela 3: 5 - t'à e ot amèrika ama ùči bɤ̀lgarski i go znàe mnògo dobrè
Gela 3: 13 - nè nè sàmo se interesùvame ot stàri ot stària rodòpski ə ezìk
Gela 3: 13 - nè nè sàmo se interesùvame ot stàri ot stària rodòpski ə ezìk
Gela 2: 34 - sə iskàrə ot vugenìca tɤ̀j vèke i vartɛ̀ ta si stòriš
Stikŭl 1: 1 - zdravèj, nìe sme ot
Stikŭl 1: 3 - ot sòfija
Stikŭl 3: 46 - ottàm dojdòxme segà ot tàm
Stikŭl 3: 72 - ot kɤdè ìdva tovà ìme
Graševo: 6 - mi tì pòveče ot šejsè i pèt n'àma da ti dàm
Graševo: 41 - à ot cvètino a baštà ti
Graševo: 51 - tvòja čovèk si e ot tùka nali
Graševo: 75 - i ot kakvò go pràveše i kàk kòj mu pomàgaše
Graševo: 98 - ili ìmaše ràzlika ot vɤ̀lna do vɤ̀lna
Graševo: 113 - a ot kòzinata kakvò pràvexte
Graševo: 132 - à znàči tè naùčixa ot
Stoilovo 2: 10 - turìme wòdә ә zberème òlski lәjnà ot guèdәtә ut vòluvetu
Zabernovo: 9 - ot prɤ̀tje gàbruvi prɤ̀k’:e seč’ème kòl’:e nəbìvəme cɛ̀pime debèli dərvètə
Malevo/Asg 3: 19 - i pòčvəm’e dvòjki še pujèm žətvàrski p’èsni vrɤ̀štəme se ot
Malevo/Asg 2: 45 - i pòčvəme də vərt’ìm’e vərt’ìm’e vərt’ìm’e dòkətu sə uddəl’ì məslòtu ot ml’àkutu
Malevo/Asg 1: 77 - ot snòpa
Petŭrnica: 6 - dòeše vèčer ednà vèčer si dodòjme ot kɤ̀rɤ̥ sednàjme
Petŭrnica: 9 - i màjka mi be si došlà ot kɤ̀rɤ i tò sa mrɤk’ìn’a
Prestoj: 9 - pestìlə tòj ot kvò se prài
Sŭrnica 1: 17 - ami ot prədì gudìni sme hòdili s’à dv’e trì gudìni
Sŭrnica 3: 57 - znàči pòveče xl’àp ste pràvili ot
Trjavna: 164 - ot məgəzinə ìməme spec’àlnə
Vasiljovo 2: 9 - pà šòpe sa izb’àgale ot šoplùka ta sa došl’è̝ tàm
Vasiljovo 2: 10 - ta sa zas’è̝lia pa t’èa ot tàm pò nagòre pak gṛ̀cite
Vŭrbina 3: 40 - d’èt nìe sme ot tvà səkìvə ustànəli geter’ùne [laughter] kàk
Belica 3: 23 - dèto tečè ot nègo
Belica 3: 24 - tovà što sè tečè ot kṛ̀pata vèče sìreneto si ostàja f cedìlničeto
Belica 1: 27 - ot ə calapìško pòle ta žɤ̀nem pa nàše tù̥kə̥
Belica 2: 33 - fṛ̀game ot kupèna dnèska kòlko mòžim ùtre kòlko mòži
Belica 1: 43 - du ixtimàn otìdem pèši ot ut ixtimàn natàm si òdime
Belica 3: 58 - a ot nèja kakvò pràviš
Belica 1: 60 - emi ednà do drùga fànem si čekɤ̀m ot tùk do tùk i
Belica 2: 76 - ot do tùka e tù pùsteno brazdɤ̀ nàsea tàa pòsle
Belica 1: 95 - tòj sedèše pri dòktorete pri zɤbolèkarete glàdni ot po
Belica 3: 106 - jàz sɤm vɤf sòfia sɤm mnògo rabotìla i tàm okrivèx ot sòfia
Belica 3: 109 - takà se čùva i sìreneto ot sìrene do sìrene
Belica 2: 110 - ot tùka kràj kolòto kolòto go isfṛ̀ga na brəšnò
Belica 2: 151 - ot pèpel ot ə vɤ̀glene fṛ̀lim go tàm sɤs lop s ednɤ̀ lupàtə
Belica 2: 151 - ot pèpel ot ə vɤ̀glene fṛ̀lim go tàm sɤs lop s ednɤ̀ lupàtə
Belica 2: 159 - e bes kvàs mèsexme ot tovà bràšno kɤdèto e čenìcata
Belica 2: 168 - fkɤ̀šti i t'à svàlim a ot ogɤ̀n'a tùrime pogàčata
Belica 2: 172 - a pòdnicata ot kakvò se prài
Oborište 2: 81 - pò màlko ot
Oborište 1: 160 - a tovà dèto se iscèžda ot nègo
Sveta Petka 3: 44 - od elèšnicə tɛ̀ sə ot tòo kràj təkà nɛ̀kəde èj
Sveta Petka 1: 44 - ednò vrème a pa pò ràno è ot po
Sveta Petka 1: 46 - i sè ot tàm li ste xòdili tùka vàšte stàrite
Sveta Petka 1: 71 - ot stàro na na esɛ̀ takà si e bìlo
Sveta Petka 1: 95 - aha tovà vèče ot tèbe zavìsi
Sveta Petka 1: 97 - [laughter] a takà ot akɤ̀lo ti
Arčar 1: 2 - i ot kɤdè na kɤdè č ìdem də gim pràim tovà
Arčar 2: 6 - a sɤ̀ga ot tàm vnàsame̥
Arčar 2: 12 - i znàeš li kvò ot tàm sa donèle bòlestite pṛ̀vo francùzite
Gradec 2: 4 - i ednì ot xòrata tàm ot komšìite ot rodnìnite kazàle
Gradec 2: 4 - i ednì ot xòrata tàm ot komšìite ot rodnìnite kazàle
Gradec 2: 4 - i ednì ot xòrata tàm ot komšìite ot rodnìnite kazàle
Gradec 1: 60 - da mi napràat čorbìca ot štàvl'ak ama onì ne mòe mɤ razbèrat
Gradec 1: 65 - tàa sàka kàe čorbà ot štàvl'ak i mi napràvea
Gradec 1: 69 - màlko na tavà àjde màlko ot onovà àjde màlko
Petrov Dol 2: 154 - na pòpə ostàvaxte li mu ot pèčenoto
Vladimirovo 2: 26 - cɤrvùli ot svìnska kòža
Vladimirovo 2: 28 - ša ti kàam tìja cɤ opìnki sɤ ot prasèto
Vladimirovo 3: 31 - ot càrevica kəčamàk i u tòo kotèl ìdem ə na bàrata
Vladimirovo 1: 66 - koè e nàj trùdno ot sìčko
Vladimirovo 3: 74 - əmhəm a a ot pìle ako pràiš če ja zastròjvəš li čorbàta
Vladimirovo 3: 75 - za ot pìle li
Vladimirovo 3: 77 - è ot pìleto vèče
Vladimirovo 3: 78 - ili ot kokòška
Vladimirovo 3: 105 - əmhə tò kàk se vèe zìmaš ot ut u tenekìi
Vladimirovo 2: 123 - čer ot červènijə lùk ə šùmata
Gorna Krušica 1: 6 - ot stòkata takà ot ə vɤ̀lnička i si napràime a tòlkafki peškìrčeta
Gorna Krušica 1: 6 - ot stòkata takà ot ə vɤ̀lnička i si napràime a tòlkafki peškìrčeta
Gorna Krušica 1: 7 - i sobèremè si ot komšìite peškìrje sɤ̀štite òti ne mòžem
Gorna Krušica 1: 20 - a takòvo bulgùr go va vìka:me ot ə pšenìca
Gorna Krušica 1: 24 - nèmaše fidè ta ot pšenìcata bulgùr što smè proizvèli
Gorna Krušica 2: 33 - ot kət sam proodìla ot kàk se znàm če sɤšestvùvam čovèk
Gorna Krušica 2: 33 - ot kət sam proodìla ot kàk se znàm če sɤšestvùvam čovèk
Gorna Krušica 3: 38 - ot stàroto sèlo f sandànski samà
Gorna Krušica 3: 44 - kàčvam se ot trì časò na mùl’eto è slɤ̀ncetu takà
Gorna Krušica 1: 77 - koga ə vɤ̀rnət kogàto ja vɤ̀rnət ot əs crɤ̀kvətə
Gorna Krušica 1: 85 - a svèkaro svèkara kato svàli a ot kòn’o pa togàva na kòn’o
Gorna Krušica 1: 102 - togàva kato segà a a decàta kato donèsat detèto ot čèrkvata
Tihomir 2: 76 - à ot testò kakvò pràvexte drùgo osvèn bànici
Tihomir 2: 80 - ot testò drùgo kakvò pràvexte osvèn bànici
Tihomir 1: 212 - i kakvò istègl'aš ot kòdel'k'a
Nasalevci 1: 1 - svàdbata kogà pòčvaše ot sùtrin
Nasalevci 1: 6 - u nedèl’u ot sùbotu ot pètɤk pòčne vèči i
Nasalevci 1: 6 - u nedèl’u ot sùbotu ot pètɤk pòčne vèči i
Nasalevci 2: 55 - ot kɤdè
Nasalevci 1: 183 - ot tùka sɤs šajnì ta dòle pràvo u klàdenɤc se pùštaju decà
Nasalevci 1: 198 - litàkɤt tòj samìjɤ ot kakvò se prài
Nasalevci 1: 199 - ot ə vḷ̀na
Iskrica 3: 1 - raskažì mi za živòtə si ot detìnstvo
Iskrica 2: 52 - nə d’ènkuve̝ rəzvɤ̀rzvame go ot ə šùmətə i im gu dàəme̝
Baskalci 2: 15 - jà ot tùka takà ke otsèčem dìp màlko i se vìka tovà izbrɤ̀ska
Baskalci 2: 29 - kato ušèto kato e takà ot tàzi stranà
Baskalci 2: 54 - ke e ot srәnàtә nә drùgiju i tòo sèki znàe nàči
Baskalci 1: 199 - o ot ednà ufcà zavìsi ufcìte kәkvì sә
Baskalci 1: 229 - nè e ispèreno ot sèrata ot a tovà sɤdɤ̀rža tàmoka nèšto takà
Baskalci 1: 229 - nè e ispèreno ot sèrata ot a tovà sɤdɤ̀rža tàmoka nèšto takà
Baskalci 1: 248 - ami ot ot šìleta ot jàgneta kàk se kәžùva tàa vɤ̀lna
Baskalci 1: 248 - ami ot ot šìleta ot jàgneta kàk se kәžùva tàa vɤ̀lna
Baskalci 1: 248 - ami ot ot šìleta ot jàgneta kàk se kәžùva tàa vɤ̀lna
Tǔrnjane 2: 31 - ot kḷčìšta da rečèm ot ə
Tǔrnjane 2: 33 - ot konòp a mòže da e ot vɤ̀lna
Tǔrnjane 2: 33 - ot konòp a mòže da e ot vɤ̀lna
Tǔrnjane 2: 34 - әm nè konòpenoto si e sàmo ot konòp
Tŭrnjane 1: 48 - pràvime pà kladn’à ot ot slàma
Tŭrnjane 1: 48 - pràvime pà kladn’à ot ot slàma
Salaš: 1 - ot tùka li si
Salaš: 30 - šoto ot tovà ni e bilò xranàta prez zìmata
Salaš: 46 - a jà se razbolè ot skarlatìnu òn n’èga go ùlovi po mène
Salaš: 101 - kvò smo jèli à mì pokùsamo ot kosàčkoto kìselo i
Salaš: 106 - ot cadìlo kato cadìlo kato
Salaš: 138 - prài se ednò vɤžè pàk ə ot ə tovà od žìtoto
Salaš: 218 - òn mì ma mu dùmamo zirè i tegàj o ot tovà nalì
Salaš: 266 - dà tòčno na tvṛ̀do jà ot pedesè gòdin tekà spìm
Salaš: 287 - è ne znàm mòže i ot vàšti da sù amà (laughter)
Bela 1: 3 - na vrèmeto ot rekàta sìgurno ste polivàli ili kvò ìma li
Bela 2: 7 - emi no tùka tùka ùčea ot kalùger ə tìe učenìcite tùka ùči
Bela 2: 18 - za kvò si zabelèzala da e razlìčno ot tùka od bèla nèkoja
Bela 2: 28 - sìgurno sa došlì ot ràzni selà tàm da rabòtat
Bela 1: 88 - tà a prodàdome došlè da a kupùvat ednì tṛgòfci ot montànsko nègde
Bela 1: 130 - i bèše sɤs šès sìsi ot pètata ìmaše mlekò mɤžɤ̀ mi
Rajanovci 2: 81 - a ot plodovè ne sù li umejàli ne znàm kvò e
Rajanovci 2: 82 - znàm če màma vàreše ot od gròjzeto kato obèremo lòzjeto
Rajanovci 2: 90 - nè ot tṛstìku
Rajanovci 2: 96 - ta pràeše slàtko takà ot takàa tṛstìka ama mì ne smò sadìli
Breste 2: 40 - ot katò e s tìa izrìgvanija ùtre še ìma izrìgvanija prez dèn segà
Breste 1: 43 - hm i katò ot tovà dèto go slàgaš na na na xùrkata
Breste 1: 72 - ot tùk i f sredɤ̀ta i nadùpčeno ot tùka i ot tùka
Breste 1: 72 - ot tùk i f sredɤ̀ta i nadùpčeno ot tùka i ot tùka
Breste 1: 72 - ot tùk i f sredɤ̀ta i nadùpčeno ot tùka i ot tùka
Breste 1: 87 - ot tùk kòl’ i ot tùk kòl’i dvà kàmɤn’e
Breste 1: 87 - ot tùk kòl’ i ot tùk kòl’i dvà kàmɤn’e
Breste 1: 123 - i ot tùka i vɤ̀tre ìma ednò takòva ednò žilèsce
Breste 1: 133 - ta kat pribìrame si gi glàsim si gi tàm ot nìštelč’ite
Dolna Sekirna 2: 4 - kulàci gi kàžu i tìja ot čorbadžìete ednì se pisàše u tèkezesèto
Dolna Sekirna 1: 7 - tàmo pàj ot sovètɤt ta gi dadù tovà ta se tàm zapìše
Dolna Sekirna 3: 51 - ot màrtᵊ ot onò si ìma cèlo zìme kato pòčne
Dolna Sekirna 3: 51 - ot màrtᵊ ot onò si ìma cèlo zìme kato pòčne
Dolna Sekirna 2: 63 - i pòsle ot vèlkovci o se obedinìše sìčki tekezèta u brèznik àpekà
Dolna Sekirna 2: 65 - u àpekàto u tekezèto ot pṛ̀vo ne dàvaju da ukràdneš
Dolna Sekirna 3: 73 - i onò go ot svàta sèla poznàvaše xòrata mòjɤt stàrɤc dèka lovdžìja
Dolna Sekirna 2: 74 - na na bogàti te na bogatašè dečurlìgata ili ot tùka ne sɤ̀ odìli
Dolna Sekirna 3: 81 - òn sàmo zàek edèše ə mòjɤt stàrɤc dìp ot svin’ù ne edè
Dolna Sekirna 2: 100 - ot tuberkolòza ta u tṛ̀n ìmaše bòlnica za tekvìe za tuberkolòzni
Dolna Sekirna 2: 111 - a u ednì pòsle otidò ot eremìju a do ilìndɤn je
Dolna Sekirna 2: 132 - à ot lap šta štàfel’
Glavanovci 1: 1 - a ot rɤ̀ženici hl’àp se pečèše li ot rɤ̀ženici
Glavanovci 1: 1 - a ot rɤ̀ženici hl’àp se pečèše li ot rɤ̀ženici
Glavanovci 1: 2 - ot rɤ̀š ot
Glavanovci 1: 2 - ot rɤ̀š ot
Glavanovci 1: 3 - ot rɤ̀š
Glavanovci 1: 4 - ot kvò drùgo ot kvò ot kvò bràšno ə ste pèkli xlèba
Glavanovci 1: 4 - ot kvò drùgo ot kvò ot kvò bràšno ə ste pèkli xlèba
Glavanovci 1: 4 - ot kvò drùgo ot kvò ot kvò bràšno ə ste pèkli xlèba
Glavanovci 1: 5 - osvèn ot
Glavanovci 1: 6 - ot pšenìcu mòže i od limɤ̀c mu sadi sa jàli
Glavanovci 2: 7 - mnògo odàvna tùka doòdi edìn ot tṛ̀n kɤdè opslùžva cèlata opštinà
Glavanovci 3: 8 - tovà jašmàkɤ za lètno vrème bèlo ot tenzùxɤt kɤdè kàzvam za cedìlkata
Glavanovci 1: 11 - ma ama ot ečmìkɤt mnògo e cṛ̀n mnògo e cṛ̀n lèbɤt
Glavanovci 1: 14 - i ot càrevica li ste pravìli
Glavanovci 1: 15 - [cough] ot càrevica se kàzvaše ednò morùznica
Glavanovci 3: 17 - màni às ə umìram od grɤmotèvici ot tovà ot tovà nèma stràx
Glavanovci 3: 17 - màni às ə umìram od grɤmotèvici ot tovà ot tovà nèma stràx
Glavanovci 3: 19 - no če ja utèpam ama ot tovà nèma kɤdè da se skrìem
Glavanovci 1: 21 - osvèm [laughter] kəčamàk osvèm skròp i skròb ot carevìčeno bràšno od morùzno
Glavanovci 2: 26 - zgrejàmo vòdu òn pištà pištà pištà ùplaši se ot popàtoga [laughter]
Glavanovci 3: 29 - ot ə mɤln’àta nèmaše vìka òblaci be oddèka izlèze pustin’àkɤt
Glavanovci 1: 67 - ma ot štò se umorìste a be vìkam stojàmo ta se umorìmo
Glavanovci 1: 69 - ot sredùtu na kràjɤt nàj vèče ama sɤl da rabòtiš žn’eš
Glavanovci 1: 92 - ot prùk’eve de [cough] baštà mi e na dvè dṛ̀ve màlko poiskrìvena naprèt
Glavanovci 1: 93 - turìl si gi e da se ə iskrìvi i ot leskòvi prùk’e
Glavanovci 1: 104 - nezavìsimo ot sìčko bèše bèše vèselo ìdem kà otnesèmo àmbar
Bosnek 1: 8 - ot ə strinàrite i màma vìka da sakàx na svekɤ̀rva mi
Bosnek 1: 11 - i vìka ne nèma ot kə štò da edète
Bosnek 3: 11 - i kato se vɤ̀rne kumò ot čerkvata i mi dadè detèto
Bosnek 1: 14 - ot krapèc kɤdè issilìa jazovìro krapèc tì znàeš i takòva
Bosnek 1: 15 - dòjdeha ot tàmoka i kàraxa čerèši sɤs ə košòve i nìe siromàsi
Bosnek 1: 16 - nèma ot kɤdè a tàtko bòg da go pròsti u mìnata rabòti
Bosnek 2: 47 - dodèka ne dòjde ženàta ot čèrkvata i ulòva vrapčè
Bosnek 1: 59 - i togàva nèmaše ùbavi ràboti zèma ot tàa xartìja napràvat le
Bosnek 3: 62 - i ot daskalòvo doòždaja mnògo bèše ùbavo
Bosnek 1: 67 - kato dòjde kumò ot čèrkvata i se vrɤ̀šta: kato se vɤ̀rna
Bosnek 1: 68 - ednà edìn kanàt se slòži kanàt tì go znàeš ot karùcite
Bosnek 1: 79 - te seà tàa komšìk’a ot on ot ònija dèn dojdè
Bosnek 1: 79 - te seà tàa komšìk’a ot on ot ònija dèn dojdè
Bosnek 1: 90 - i onìa ot xolàndija ni mnògo bèa aresàli ta idòme po

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut