pèt

Meaning: 
five
Lexeme: 
Linguistic trait: 

Lines where pèt appears

Kruševo 1: 96 - à pèt stutìni spìrət č’ètiri stutìni i dàvət nə nèi si
Šumnatica 2: 13 - òlioto bèše usemnàese l’èvə nəprài gu trìese i pèt l’èvə
Šumnatica 2: 14 - tùkə trìese i pèt li e pri vàs
Šumnatica 2: 15 - f kɤ̀rdžəlì fčèrə zimàli òliu n’àkəde trìes i pèt l’èvə

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut