p'èt

Meaning: 
five
Lexeme: 
Linguistic trait: 

Lines where p'èt appears

Mogilica 1: 13 - zə d'èn trì č'ètiri p'èt vretenà še nəpred'èš
Godeševo 1: 9 - səbàjle ut p'èt čəsò pà sme nə nug'ìte
Godeševo 1: 12 - bàle kətu stànət ut p'èt čəsò
Kruševo 2: 34 - mi kàk ə pres p'èt vèč'erə tuvà gu pràeh redòvnu
Huhla 3: 5 - sìčku zimidèlci hòrə nəlì p'èt vòlə vnèsəhne vɤ̀tre
Bangejci 2: 54 - səs p'èt iglì p'èt iglìčki t'à šə gi znài drugàrkətə
Bangejci 2: 54 - səs p'èt iglì p'èt iglìčki t'à šə gi znài drugàrkətə
Bangejci 2: 77 - p'èt

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut