Meaning: 
more
Lexeme: 

Lines where pò appears

Kolju Marinovo 5: 43 - ud nàs màlku pò nədòlu ìməše i ču̥šmɤ̀ s ùbavə vudɤ̀
Kolju Marinovo 5: 45 - ə zə ùbəvə vudɤ̀ tàm mi e pò blìzu
Kolju Marinovo 5: 49 - à tàm i pò blìzu tàm s’ə nòsim ìmə č’u̥šmɤ̀ əmə
Kolju Marinovo 5: 50 - pò ni e fkùsnə təkà za mìine zə rəzlìvəni zə prən’è
Kolju Marinovo 5: 63 - nìj štòtu tàm b’àjmi pò blìzu du rikɤ̀tə i
Golica 6: 32 - tòj kəkvò də kɑ̀žə zə nègu tòj ə b’ɛ̀še pò gul’ɑ̀m
Vŭrbovo 3: 10 - u kalùger dètu go zovèšeu pò ràno
Bansko: 186 - a pa pò ùbavìte krɛ̀šč'inì se nafpàva: bàbici stàrec kàzvame
Bansko: 230 - nemòj učì pa pò le è skàpu uč'èn'etu ut ә zdràvetu
Bansko: 278 - a pa rèsi presùkanu pò tànečku prèdenu ta e òdve
Bansko: 303 - i rèsite stàna: pò ùbavi i pò e tràjno agà se svàla:
Bansko: 303 - i rèsite stàna: pò ùbavi i pò e tràjno agà se svàla:
Markovo: 19 - sàmu pò ùbəite nìi pò blìzički̥te̥ dud’è puràsnət dičàtə
Markovo: 19 - sàmu pò ùbəite nìi pò blìzički̥te̥ dud’è puràsnət dičàtə
Kralevo 1: 70 - pò b’èdnite hòrə vəf t’èkezes’ètu vl’àzəhme də ràptime tùkə [laughter]
Kruševo 3: 25 - š’ə gu kòrdisàm əmə pò nətàtək
Kruševo 3: 50 - nə seà pò nəpr’èš nə vərt’ènu nə kul’èntu ž’ùr
Kruševo 1: 85 - dàž’e pò pòvni i ud m’ène
Kruševo 3: 93 - nə žìvu e pò xùbavo
Kruševo 1: 106 - tàm i e pò ubàvu kàzvə ràn’ət i sə upràvilə kàzvə
Kruševo 1: 115 - znàči pò obìča
Kruševo 1: 116 - pò obìč’ə
Stalevo 2: 62 - kogà var’àxte takìva pò speciàlni màndži ìmaxte li za n’àkoi pràznici
Stalevo 2: 63 - ɛ̀m əmi gà ìmə pràznik pò hùbəvə žə è səs màs
Stalevo 2: 69 - pò màlku m’èso jəd’ɛ̀hme
Stikŭl 4: 50 - čɛ̀kəj də sə bərè pò nàprəv’ə
Stoilovo: 10 - əmə jà bɤ̀rzəm pò visòku i kòlko pò visòku
Stoilovo: 10 - əmə jà bɤ̀rzəm pò visòku i kòlko pò visòku
Pavelsko 4: 62 - utmɤ̀kneme ut tuvà pò dɤ̀lgu ut tuvà dè e tùkə
Pavelsko 4: 69 - jèdrə e ut tàə rɤ̀ž’enətə rɤ̀ž’enətə e pò jèdrə
Hvojna 2: 3 - sìčko təkà i nə pò strɤ̀mni mistà izdɤ̀rž’ə nə pò tɤ̀n’ki
Hvojna 2: 3 - sìčko təkà i nə pò strɤ̀mni mistà izdɤ̀rž’ə nə pò tɤ̀n’ki
Prestoj: 13 - pu trìstə trìstə i pidisè kilugràmə səbìrət pək ìmə i pò gul’èmi
Sŭrnica 3: 5 - kòjtu e pò pɤ̀rgəvu
Sŭrnica 4: 21 - ili nɛ̀kəf kòl uttùk əku ìmə n’ɛ̀kəf pò zdràf dir’èk’
Sŭrnica 3: 56 - pò màlku stànvəš’e
Sŭrnica 3: 96 - nè sìgurno ìma sòrtove koìto sa pò
Sŭrnica 3: 99 - pò kràtko vrèmeto na sòrtovete
Sŭrnica 3: 114 - nè ìma n’àkvi pò rànni
Sveta Petka 1: 44 - ednò vrème a pa pò ràno è ot po
Gigen 1: 4 - ožèni sɤ dvɛ̀ sestrì ìməm pò gulèmi i sə užènii
Nasalevci 1: 16 - kato za svàdba nèšto pò
Nasalevci 1: 119 - ama na momčèto se pò ràduju
Nasalevci 1: 121 - è tè takà ràduju se pò na momčèto
Nasalevci 1: 124 - a onò devòjčeto pò slùša i màk’utu i baštùtu
Nasalevci 1: 125 - momčèto pò ne slùša

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut