Meaning: 
[ ... ]
Lexeme: 

Lines where pə appears

Kovačevo 1: 102 - od nèj k pə [laughter]
Brŭšljan 3: 42 - də pòeme pə vəf č'èrkvətə č'e ut č'èrkvətə š'e dòem tùkə
Čokmanovo 1: 17 - tùkə nəgòre ìməme m ənə pə pə pərəklìsč'ek sv'etì dùh sə kàzvaš'e
Sŭrnica 3: 118 - a ìmaxte li vìe ednì pràznici po n’àkoi selà pə pàz’at
Oborište 1: 10 - tì tì si pə pə pèkla
Oborište 1: 10 - tì tì si pə pə pèkla
Vladimirovo 2: 82 - mesòto i go pə posòlime ə ə sɤs sɤlɤmùr ta
Breste 2: 2 - pə ìmaše

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut