Meaning: 
but
Lexeme: 

Lines where pə appears

Trŭnčovica 2: 19 - zəbràždəme se pə sə s zəglàždəme pə segà mlədužè̟necɨ nè̟mə
Mogilica 3: 91 - pə grədìnite mi nàmi flɛ̀ze regulàcijə tè gu zemàhə sìč'ku
Kralevo 3: 38 - pə əkò e sɨ̀len i bɤ̀lgərin də izl’èze ùbəvu
Stikŭl 2: 60 - ò tì sə gurčìfki pə tɛ̀ə sə kìsəlki
Stikŭl 1: 123 - kòlku hìl’ədi žə dàm žə dàm hil’àdə əm tugàvə pə zə jɛ̀dini

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut