pək

Meaning: 
and
Lexeme: 

Lines where pək appears

Kolju Marinovo 5: 1 - zə səbòrə n’àkuj gi kòl’ət ə bəškà pək nìj kut si ìməmi
Kolju Marinovo 4: 9 - nelì sə mùət pək vulòviti ta tɤ̀j natàtəka
Kolju Marinovo 5: 9 - i stanà dv’è trì gudìni pək znàči nìj mnògu sùšə tùkə
Kolju Marinovo 5: 23 - ə idìn innɤ̀ vudɤ̀ pək ìəmi tùka priz vrɤ̀ju pək čak uttàtəkə
Kolju Marinovo 5: 23 - ə idìn innɤ̀ vudɤ̀ pək ìəmi tùka priz vrɤ̀ju pək čak uttàtəkə
Kolju Marinovo 5: 24 - tò i mnògu dəl’èč nə unàzi vudɤ̀ pək də vər’ɤ̀ tàm
Golica 5: 33 - i tràktora orì pək pɛ̀t’a še im go pràvət
Golica 5: 94 - dòjde kòlə ìnək tɛ̀rs’əd gi pək təkvìsə drùgi gi tɛ̀rs’ət
Kozičino 2: 8 - tò dukɤ̀t gu slòžim nə stənɛ̀ pək tr’àbə də gu nəpred’èš
Kozičino 1: 17 - n’è ž’ènem n’è kupàjəm’e amə i pər’ìt’ȅ pək ut’ìvət ut’ìvət
Kozičino 1: 101 - jà pək səgà kòj spì nə n’ìvətə
Žitnica 1: 10 - samɨ̀čkə vɨ̀kə də gu berɤ̀ pək ə bəštà mi bèše čubàn
Srebŭrna 2: 14 - i kəkwò jə prirəbòtuə pək sià n’àə kòj də jə prirəbòtuə li
Srebŭrna 1: 15 - pək togàs ne znàm kvò pək unùj e jurdèčki
Srebŭrna 1: 15 - pək togàs ne znàm kvò pək unùj e jurdèčki
Srebŭrna 2: 23 - mnògu jèftino i pək plàštət plàštət də kàem pu dvà l’èwa
Srebŭrna 2: 54 - nə ču̥šmɤ̀tə də jə pirèš sə wrɤ̀štəš pək jə č’èpkəš
Srebŭrna 2: 61 - i utìvəš pək ìməše dəràci ìmə dəràci
Srebŭrna 1: 66 - i ə pək tìj swàdbit’ȅ b’àwə tugàwə tɤ̀j m bùlkata si dərì
Srebŭrna 2: 156 - a pək nìj sigànkə rəgòski n’àmə əmà i nìj putkuàəme stàit’ȅ
Srebŭrna 2: 160 - nə krəkàtə pək d’èt sə sigà kɤ̀ktu sə nə dɤ̀ski
Srebŭrna 2: 173 - ut stàr’:tȅ tùj n’èštu gu pràeə pək às sià ìməm inɤ̀ rəgòskə
Garvan 1: 1 - pək svàdbətə nɤ̀l' ti kàəm ut p'ètək
Garvan 1: 16 - tùj drèškə pək unùj pàk e tɤ̀j ə kòž'ufč'i̥tȕ
Garvan 1: 22 - i tùkə òkuluwrɤ̀s ìmə pək blàn':t'ȅ
Garvan 1: 116 - ə pək mɑ̀s:t'ȅ tò nəpràenu màsi əmə
Garvan 1: 132 - pək bùl'kətə ustàvə səs ə unùj š'ə izvin'àvəte əmà
Garvan 1: 137 - pək ə krɤ̀sniku̥ səs swudbɑ̀r:tȅ utìvət də də nòs'ət krɤ̀sniku̥ sìčkitȅ
Babjak 2: 12 - nə stərn nə ednò mestò pàdə žìtutu òti e tèšku pək pl'ɛ̀vətə
Markovo: 34 - nìkək sə ne skàraa n’ètu pək nìj də sə skàrəmi s itɤ̀rvətə
Markovo: 37 - əmə pannà sə n’èmu əmə vìkə əkù sə b’èše̥ pənnàlə pək m’èn’ə
Markovo: 55 - pək sià nəlì mu kàzvət tɤ̀j
Markovo: 128 - də bìj ə pək ə mòjə bəštà kətu̥ kài tòj tvà mumčè
Markovo: 132 - ə pək səà mlàditi gl’èəm čàt.pàt [laughter]
Malevo/Xsk 1: 8 - pək tùkə e bɤ̀lgɤrskətə məhlɤ̀
Malevo/Xsk 1: 12 - ut tùrcite tùrci̥te sə pribràl’i kəm turcìjə pək nàšte sə nəkùpɨl’i nɨ̀
Malevo/Xsk 1: 77 - stàrutu m ìme b’èš’ə tik’è̝k’u: ə pək sl’ət tvà màl’evu gu preimənùvəhə
Malevo/Xsk 2: 105 - ə sənɤ̀ mɨ ud nòvə gudɨ̀nə be̝z ràbutə pək ìmə d’v’è mòmčetɨ
Malevo/Xsk 2: 109 - pək v’èke ne mòž’em əmə tr’àbə də vərɨ̀m ə də pumàgəme
Malevo/Xsk 1: 121 - pribɨ̀rəme žitòt pək càrevɨcətə nəpròl’et jə s’àvəhme pək ə
Malevo/Xsk 1: 135 - i tugàvə pək məž’è̝te pòčvəd də urɤ̀t i dukɤ̀t də də nəurɤ̀t
Malevo/Xsk 1: 155 - pək n’è̝mu je ràbutətə mnògu tòj ìskə gɤ̀rl’ene s t’eslɤ̀tə
Mogilica 1: 55 - dòlu jɛ səm ut tàm pək i nə sòə kràj səm
Mogilica 1: 75 - bùkuvi bùkuvu nəh tàm i jesèfce pək nə
Mogilica 1: 76 - pək ednò ìmə kòšnica po nə
Mogilica 5: 123 - ə pək slet tùj vìka snəhɔ̀nə ə t'à rabòti
Dolno Ujno: 175 - z gàs [laughter] i s vìdelce pək ne znàm
Drabišna 1: 62 - pà sə vɤ̀rnət jà si è tùkə sèd'ə fč'èrə pək fl'àli fɤ̀tr'e
Drabišna 1: 67 - št'àhme də igràeme pək nìe f t'àə bətàci f t'àə ròkli
Drabišna 2: 109 - də nəl'àe nə n'èhi̥ t'à pək am'èn jə z'ìmə prebɤ̀rnə
Drabišna 2: 117 - zəvìvə ə ut'ỳvə pək tàə d'èt e m'àtnələ vɤ̀tre vudɤ̀tə
Drabišna 2: 128 - t'à sigà òf t'à ne met'àlə pək t'à ìkələ
Drabišna 2: 142 - pək t'èbe s'e milòvə t'à dùmələ
Drabišna 2: 158 - m'àtnələ f ògən'ə tàə cìgənkə izgur'àli pək jàbəlkətə
Kovačevo 1: 100 - zəbràtkə pək prɤ̀stene k’i dukàrət i
Kralevo 1: 37 - pək bàbə n’àmə utkəd’è də kùpi̥
Kralevo 1: 38 - bàbə n’àma pək nə kədè nəp nə pèncijkə e nɤ̀z ženà
Kralevo 3: 45 - zəpàlili mu kɤ̀štətə i pək tòj kəd’èt e bɨ̀l n’àkəde
Kralevo 2: 50 - nəràsəš sɨ̀rencetu ili pək òdvərətə nə na ud gàt
Kralevo 2: 53 - ili pək b’ùulcə əku sme duìli
Kralevo 2: 57 - pək nìe ìməme kràvə sɛ̀ dè kràvə i t’à sigɛ̀
Kralevo 2: 89 - jà gl’èdəm sigɛ̀ pək ìkəm tvà kɤ̀k je stòrenu
Kralevo 2: 95 - si svàr’ət t’è s kəfìcə pìjət pək ìkət nə dicàtə
Šumnatica 3: 158 - zə l’àp vìkə še ìmə pərì bàbətə pək pək drùguto
Šumnatica 3: 158 - zə l’àp vìkə še ìmə pərì bàbətə pək pək drùguto
Skrŭt 2: 5 - pək k’i ìat ə drùk pàt pà svàdba nì j zakàrvaa napràvo oddòma
Stalevo 2: 33 - kət jàbəlkə jàbəlkətə e ìnək pək kərəmànkətə e zəùš’enə
Stalevo 1: 40 - pək tàə d’èt sə zə č’èrgi t’à e təkà dib’èlə
Stalevo 4: 45 - gl’èdəj i r’èkəh čùh pək ut kàkə irìnə də t’ɨ kàžə
Stalevo 1: 71 - pək ìnək fànət sə gʌ̀rč’uli to gʌ̀rč’uli də sə prepr’ɛ̀č’ət
Stalevo 1: 137 - i n zànnut krusnò zə gu nəvìjš pək če krusnòt zə tùriš
Stalevo 1: 162 - pək tòj ə tòlku kɤ̀t punətkàiš zə prem’ɛ̀stiš zʌ̀pcit’ȅ
Stalevo 1: 175 - pək nàjə z dvà dvà dv’è pònnuški i tkàjə
Huhla 1: 28 - i du n'èskə səm živə du usems'è gudìni pək segà
Huhla 1: 45 - ɤ̀ ud gurìdətə gribène uc'èt pək šurùpkite
Huhla 1: 66 - i tvà e pək təkɤ̀v iskùstven nə dvòrə ne sɤ̀m klàlə
Vŭglarovo 1: 89 - s’è̝tne pòm’etə pək ə pepelɤ̀ um’et’è̝
Vŭglarovo 2: 142 - kɤ̀k də uvè̝m žɨ̀tut zərnòtu pək nìe ìməme vejàlkə
Bangejci 2: 8 - no ut nàše̥tu s'èlu mə irgèni utìvət pək pu drùgu s'èlu
Bangejci 2: 11 - butrìsuvət utìvət pək tàm
Bangejci 2: 29 - ə pək tuvà tùkə
Bangejci 2: 53 - səs iglì dib'èli gul'èmi iglì dɤ̀lgi kətu i širòko ə pək čuràpa
Bangejci 1: 82 - məžètu̥ òdea pək nìi žinì sə rəspràəxmi səs t'àx
Brŭšljan 3: 34 - pək segà òšte pòveč'e səs tèl' gi pràime
Brŭšljan 1: 53 - pək i živòtnite i tìə si
Brŭšljan 1: 95 - ednò vr'ɛ̀me sə gi brəstìli pək nògu f tvà vr'ɛ̀me
Černovrŭx: 44 - tɤ̀rs'ət sə nər'àzəni dɤ̀ski dɤ̀ski pək stulòvi
Gela 1: 3 - pək tè sɤ utɤšlᶤì gudᶤìninɤ pòsle vᶤìka stàrcə sà
Gela 1: 7 - abe nìštu mɤ nè bulì a pək səm pàdnəl
Gela 1: 28 - pək pək ezgà nə dèv'əd gudᶤìnɤ gu slɤ̀g'ɤt namàzanku i
Gela 1: 28 - pək pək ezgà nə dèv'əd gudᶤìnɤ gu slɤ̀g'ɤt namàzanku i
Gela 1: 31 - pək nɛ̀e hòd'ət
Gela 3: 50 - pək e tìja mɤ̀ničkite i gl'ɔ̀damɤ dètu sɤ sɤ ujɛ̀gnɤlɨ
Gela 2: 89 - mnògu čèrnɤ buruvìnki pək tìi nəlì za za zrèniet
Stikŭl 1: 18 - stàrutù k səm zəburìlə pək ezgà mlədèžəs
Stikŭl 2: 39 - kugàtu ìmə dɔ̀š letè pək təkò̝və stànuvət
Stikŭl 4: 54 - nèməm sin nìštu si kurdìsuvəmə sə pək jɛ̀ səm nè zə kurdìsvəne
Stikŭl 1: 65 - hɔ̀ sìčkite imɛ̀hə sìn če gu ràbutèhə pək ezgà utkət stànə sèjnekə
Stikŭl 1: 76 - kàžə m zgà ənəkvò be sìn pək drùguš beše nəkvò
Stikŭl 2: 89 - sədèva po kàpkise sədèvə pək be bəjɛ̀ cvetìli i rudᶤìli b’ehə
Stikŭl 1: 102 - ud edìnen du drùgen sì mi ustànne i ezgà pək
Stikŭl 1: 103 - pək ìmə pàk hòrə tə mɤ nə ustànvə ne ustànvə mɤ
Stikŭl 3: 126 - kakvò je strelì pək esvà mahalìcasa nàša è uttùka utsrɛ̀štu
Stoilovo: 38 - brəkmɤ̀ ednò vr’ɛ̀me pək s’ètne kàzvət tùlə tùlət
Pavelsko 3: 3 - ə pək f sɤ̀butə nəh ə ned’èl’ə f ned’èl’ə sutrintɤ̀
Prestoj: 13 - pu trìstə trìstə i pidisè kilugràmə səbìrət pək ìmə i pò gul’èmi
Prestoj: 39 - kətu təgàr mu kàzvət pək ə dərmòn mu kàzvət
Prestoj: 54 - pək ə pistìlə pistìlə sə pràjət pustàfki nə məgàrətə i dɤ̀ski
Stančov Han 2: 16 - pək i kàzə bùlkə zimì či gu nəvìj nə nə kluv’ɤ̀tə
Stančov Han 1: 75 - i kәt stɤ̀piš nә krәkɤ̀ i ɤ̀j i ɤ̀j pək
Sŭrnica 2: 7 - pək ž’enìte zəles’ɛ̀vəhme
Trjavna: 18 - pək ìnəči gi duìmi či̥ za ml’àkutu
Trjavna: 25 - jèrencətə sùčət pək nìj tr’àbvə i nìe də xàpvəmi ml’èčici sìrenci
Trjavna: 81 - lìna pək tùj e lìna à žɤ̀l’tətə turbɤ̀ màja
Vŭrbina 3: 27 - pək məž’ète fəf kɯ̀ržɯlɯ fəf plòdif
Vŭrbina 3: 36 - nàšte mɤ̀ž’uve sə etàm ràbutili pək nij sme bilìli
Petrov Dol 3: 46 - kət iskàrəm’i s’àdəm’i tugàskə də id’èm a pək n’àkuj s’i wỳkəm’i
Iskrica 2: 3 - t’àn’te dicà sə ubl’àkəni ə pək nìi cərùlkiti i tò
Iskrica 3: 6 - idìn bràt urè drùk pək drùgi ràbuti vɤ̀rši ə drùk pək
Iskrica 3: 6 - idìn bràt urè drùk pək drùgi ràbuti vɤ̀rši ə drùk pək
Iskrica 2: 8 - pɤ̀ gu iskupùvət i nàšte t’ut’ùni mògu jèftinu minàvəə ə pək
Iskrica 3: 12 - i posle gi iskàrvəme pək tàm du pul’ànətə du du s’èlutu ni s
Iskrica 3: 27 - ilì pək ku ìmə n’àkvu təkòvu də rčèm vilìgden gerg’òvden
Iskrica 2: 32 - sə mnògu xòrə tèə səd’ɤ̀t pò mnògu t’ut’ùn pək nìi
Iskrica 2: 41 - ìməme pə skèl’ə put sùšinə ə tàm pək nəpràenə sərɤ̀citi gi zìməme̝
Iskrica 1: 42 - pək às večertɤ̀ mə užèniə i drùgija d’èn pu plàdne mə duvèdəə tùkə
Iskrica 2: 45 - i tugàvə təkà b’èše̝ i pòsl’e pək priz zìmata

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut