pərɨ̀

Meaning: 
money
Lexeme: 
Number: 
pl.t
Linguistic trait: 

Lines where pərɨ̀ appears

Rakovski: 3 - pručùjme mnògu pərɨ̀ či sə dàvə u sìlu rìsen tɤ̀rnufsku
Malevo/Xsk 1: 163 - fəf kuperàcijətə i n dàvəhə nə pərɨ̀ plàštəhə gu dè̝
Malevo/Xsk 1: 165 - əku ìskəš pr’èždə əku ìskəš plətov’è əku ìskəš pərɨ̀ də tə dədɤ̀t
Kralevo 1: 22 - ràptehme mlògu mlàdi b’èhme mòž’ehme də ràptim iskàrəhme sɨ pərɨ̀
Kralevo 1: 88 - ìməme li pərɨ̀ də kùpim tràktur sigɛ̀ n’àməme
Kralevo 1: 89 - tòj əku ìmə pərɨ̀ də kùpim tràktur [laughter] də ur’è
Huhla 6: 80 - durd'è sə izučìli znàeš li kòlku pərɨ̀ sə dàli
Vŭrbina 3: 61 - t’è ne dàvət pərɨ̀ də nè ne nəpr’ègəš sə [laughter]

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut