pərì

Meaning: 
money
Lexeme: 
Number: 
pl.t

Lines where pərì appears

Markovo: 167 - pràv’ət nišàn tùr’ət pərì tùr’ət tàm zlàtn’i ràbuti
Markovo: 174 - əmi kò ìdət u t’àh u mumàtə dàvət tàm pərì bol
Markovo: 177 - bubàək mu vìkaa pərì dàvət nə bəštàtə
Markovo: 187 - nìj ìskəmi ə tòlkus pərì əkù dəd’èti ža a dəd’èm
Markovo: 195 - kətu rikɤ̀t à stìgət tìjə pərì tìe vìkət
Markovo: 196 - a tòlku̥s pərì žə dəd’èm e tòlku̥s pərì žə dəd’èm òšti dəd’èm
Markovo: 196 - a tòlku̥s pərì žə dəd’èm e tòlku̥s pərì žə dəd’èm òšti dəd’èm
Kovačevo 2: 32 - à dèset icà zèh kò nàjdi smètkə kòlku pərì sə
Leštak 1: 58 - tə gu zəkòliš prudədèš kužʌ̀nə i mesònu ustàvə bes pərì
Leštak 1: 60 - il’àdə i pètstòtin l’èvə pərì
Leštak 1: 71 - n’àmə pərì
Šumnatica 3: 152 - pə si kupùvəme segà əmə ku ìməš pərì
Šumnatica 3: 153 - ku nèməš pərì də vìdiš
Šumnatica 3: 158 - zə l’àp vìkə še ìmə pərì bàbətə pək pək drùguto
Stalevo 1: 3 - n’èmə vr’è̝me jà tòlko pərì ne dàvəm
Huhla 3: 40 - i glànni b'àhə če tòj gà z'èhə pərì ə dàdəhə mu i žìtu̥
Huhla 3: 41 - à t'è n'èmu dàdohə žìt pərì òti nàšijə bràt pək b'àše
Huhla 3: 60 - c'àlə nɤ̀š sùrnəhə t'àə žilizà i t'aə təkòvə cimènti bes pərì
Čokmanovo 1: 16 - pərì si ìməme i stàrite hi zərìtəhə àh dà hi rìtnat
Stikŭl 4: 22 - žə ìštət nə nègu pərì də plàtəmə
Stikŭl 4: 24 - pàri də plàtəmə ut sigà pərì vìkət nòčo bəjɛ̀ žə i skɔ̀pu
Stikŭl 4: 37 - tà be dàg’ena zə p’èg gudìnɨ ne smè dàvali hìč pərì
Stikŭl 1: 87 - kilò̝ zə kilò̝ i nəkvò beše pulužènietu̥ sìn i pərì imɛ̀hme i sᶤìčku
Vŭrbina 1: 30 - ku prudəd’è̝š’ š’ə də ìməš pərì ku ne zəkòl’əš’ i ne prudàvəš’
Vŭrbina 1: 31 - n’èmə də ìməš’ nì pərì kòjtu lu pàti [laughter] i n’èmə nikinà
Sveta Petka 3: 38 - za dvàjse i š’ès hìledi lèvə ud unìjə pərì
Petrov Dol 1: 47 - dr’èxi mu kupùva pərì š’ə mu dàm i sigà v’èči š’ə snì
Iskrica 2: 63 - əmə nə mène mətemàti̥kə̥tə mi vər’èše mnògu əmə nəlì n’àməw pərì

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut