pɤ̀rvi

Meaning: 
first
Gender: 
m
Lexeme: 
Other: 
adj
Number: 
sg
Linguistic trait: 

Lines where pɤ̀rvi appears

Kruševo 3: 122 - əmi fəf pròl’et se srìž’i kəm pɤ̀rvi màj
Kruševo 3: 124 - ut pɤ̀rvi màj s’ètne sə srìž’ət ufc’ètu kəm pɤ̀rvi màj
Kruševo 3: 124 - ut pɤ̀rvi màj s’ètne sə srìž’ət ufc’ètu kəm pɤ̀rvi màj
Kruševo 3: 127 - pɤ̀rvi màj
Petrov Dol 1: 86 - dà dà pək às kətu hvɤ̀rl’ə kətu pɤ̀rvi pɤ̀t
Tihomir 2: 163 - narèždat se pèt šèz žòni pɤ̀rvi ftòri trèti četvɤrti pèti
Bosnek 1: 113 - jà s što sàm naròt višlà u na borìs pɤ̀rvi

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut