pɤk

Pragmatic: 
disc
Lexeme: 

Lines where pɤk appears

Kolju Marinovo 3: 1 - decà glèdəm’i decàta pòsle šìl’encàtə pəsèm pɤk nalì
Repljana 3: 41 - è vìden nikòličov on opandžàci pɤk pràeše tɤčèmo i opandžàci
Repljana 3: 42 - ta kat ìdu ofčarè da si pɤk zagṛ̀nu opandžàk če vàli dɤ̀š
Drjanovec 2: 40 - ùbuu sɤ upuznàti̥ bàče š šɤ̀ nɤpràim in id idìn rìsk pɤk
Petrov Dol 2: 10 - a pɤk ə nɤ n’id’ɛ̀l’e də kla nəprìmer ftòrnik e gerg’òwdèn’
Petrov Dol 2: 87 - n’èto da gu prèkə pɤk inò vr’èmi kət sɤ sɤbir’ɛ̀mi
Glavanovci 1: 73 - zaštò mène me òkat ìmaše mèsnosti kɤdè pɤk ostàne sèno nepribràno

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut