p’èt

Meaning: 
five
Lexeme: 
Linguistic trait: 

Lines where p’èt appears

Kruševo 1: 93 - əmi ut p’èncijàtə p’èt stutìni i spìrət
Kruševo 1: 102 - p’èt stutìni də mə ràn’ət i š’e ž’ìv’ə
Šumnatica 2: 23 - fčèrə sə òdili n’àkvi nàši òrə tùkə trìese i p’èt l’èvə
Šumnatica 2: 53 - vìkəm əmə guvòrət germàncite vìkət èj òšte p’èt dènə vìkə
Iskrica 1: 14 - trɤ̀gnəhme nə ràbutə səs tùkə p’èt šes kumšìjki səs t’àh hòd’ə

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut