p’èd

Meaning: 
five
Lexeme: 
Linguistic trait: 

Lines where p’èd appears

Kruševo 4: 6 - p’èd d’èn’ə p’èd d’èn’ə gù sme prəznùvəli əmə dərž’ɤ̀t
Kruševo 4: 6 - p’èd d’èn’ə p’èd d’èn’ə gù sme prəznùvəli əmə dərž’ɤ̀t
Kruševo 4: 10 - p’èd dèn’ə ne sm’è puč’ìnuvàli i ə znàeš li
Stikŭl 1: 68 - p’èd gudᶤìni stànə nəlì znàete vɔ̀rnə sə zəm’ɔ̀sə dàduhə jə
Zabernovo: 38 - səs č’ètiri p’èd zɤ̀bə č’èrpvəme i fɤ̀rl’ime v vɤ̀zduət
Momčilovci: 5 - ustànələ səm duvìcə nə trìjsi i p’èd gudìni

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut