p’èt

Meaning: 
five
Lexeme: 
Linguistic trait: 

Lines where p’èt appears

Kolju Marinovo 3: 26 - jedìn snòp p’èt ə snòpə sə zbìrət i sə sklədɤ̀t
Golica 5: 13 - dàvat im parìt’ȅ a či nàšit’ȅ stojàə p’èt m’àse̥ca
Srebŭrna 2: 11 - mi sə srùvə pərɤ̀tə l’i b’èše pò mnògu kəkò b’èši̥ p’èt l’èvə
Srebŭrna 2: 12 - əmə s’à p’èt l’èvə pidisè stutìnki l’i sə be tò srəmutà
Markovo: 72 - mə kvò pràim mi p’èt ə dvàmə bràt’ə sm’e i trì s’èstri
Leštak 1: 5 - ədìn kilgràm furàš p’èt l’èvə i tò gu àjde tè čɛ̀sni̥ci̥te kàrət
Leštak 1: 40 - p’èt š’es kùrsə du benkòfski i ubràtnu i gudìnənə iskàrvəš
Trjavna: 258 - n’àmə dv’è p’èt n’àmə
Vŭrbina 2: 61 - zə ədìn p’è̝š’ i dvà pu p’èt p’è̝šti sme p’è̝kli nədòlu
Vŭrbina 4: 133 - ìš’te pu nɛ̀kuj l’ɛ̀v də mu dəd’èš kòj p’èt l’èvə
Drjanovec 1: 63 - i sètn’e i tùj d’èt’i mɤn’ènku i nìj p’èt’ drùgi pò gul’èmi
Petrov Dol 2: 104 - č’èt’iri p’èt s’əmèjstva jàd’en’i pìen’i vìkə vèselsku s’igà g’erg’òwden’
Tihomir 2: 91 - [cough] azàm ga azàm vaskᵚɨ̀sne sedì p’èt d’èna azàm je nakɔ̀came
Tihomir 2: 137 - dvàš trìš p’èt rɔ̀kᵚɨ stòr’əm go snòpɤ sv’ɔ̀ž’eme go snòpɤ
Tihomir 2: 212 - f sakùl’:e f sakùl’:e nòsime go dvà trì p’èt sakùl’a
Iskrica 3: 3 - p’èt bràt’ə i dv’è sestrì s’èdem pərčètə às səm nàj màlkija

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut