p’èt’

Meaning: 
five
Lexeme: 

Lines where p’èt’ appears

Drjanovec 1: 65 - i nìj p’èt’
Petrov Dol 3: 26 - sutr’intà kàzwəm’ pu id’ìn č’ɤkɤ̀m iskàrvəm’i n’ìj ž’èn’im č’etirìma č’uwèkə p’èt’
Petrov Dol 3: 42 - t’à drùgəta pòčwə utàm nətàtək č’ètr’i čuwèkə p’èt’ kòlku̥tu sni
Petrov Dol 2: 88 - č’èt’ri p’èt’ kɯ̀št’i e nəprìmer’ è tèj k də pust’il’èm

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut