pàj

Meaning: 
again
Lexeme: 
Other: 
adv

Lines where pàj appears

Iskrica 1: 72 - sikɤ̀rvətə tùkə pàj m’èsi idìn kərvàj drùgu̥ səm gu zəbràilə
Dolna Sekirna 1: 7 - tàmo pàj ot sovètɤt ta gi dadù tovà ta se tàm zapìše
Glavanovci 2: 15 - pa pàj go òkaše sɤ̀što za umrèloto ga òkaše
Glavanovci 1: 31 - ama nèma ako e u pètɤk mesìla pàj u pètɤk
Glavanovci 1: 79 - uš ga manàxa sedam òsem gòdin nemà sɤrvàjver segà pàj onà bèše
Glavanovci 1: 110 - odvèemo i lèča pasùl’ pàj i pasùl’ smo si br bràli
Glavanovci 1: 124 - pàj se pò ìska da e pò na ùbavo mèsto na

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut