pa

Meaning: 
and
Lexeme: 

Lines where pa appears

Stakevci 2: 19 - mi onà počekàla počekàla pa me nèma onà dojdè
Stakevci 4: 66 - platnò istə̥čèmo tòpi se tòpi se pa se trè
Bansko: 63 - pa zìmno vrɛ̀me navàrimè ta tùrime kòkal ut slanìnata i kɤ̀rvavìcə
Bansko: 236 - bɛ̀jme zaklàli dvɛ̀ prasèta pa f kutìi mu pràš'č'ejme svìncka màs
Bansko: 272 - tòlkuà gu nàsnuva i se tčè a pa resnàč'ite

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut