pèt

Meaning: 
five
Lexeme: 
Linguistic trait: 

Lines where pèt appears

Babjak 2: 8 - berème se tr i žèni i màže tri čètiri pèt šèz dùši
Babjak 3: 30 - nə vrɛ̀metu trì čètiri pèt dènə ìgra: pɛ̀aja vesèleja sе̥
Eremija 5: 88 - nè nògu əm ìmam pèt šès ìl'adi ìma da me zakòpaa
Dolno Ujno: 90 - na pèt iglì
Leštak 1: 3 - pèt limunàdi d’èset l’èvə ədìn lìtər mlɛ̀ku čètiri lèvə
Skrŭt 1: 75 - ki vì ki vìkaš po s po pèt po šès
Skrŭt 1: 77 - i òn im vìka na nìx po pèt po šès
Skrŭt 1: 78 - po pèt po šès tìe ka sè jadosàli xòra lèle [laughter]
Skrŭt 1: 81 - po pèt po šès da nòsat
Skrŭt 1: 91 - po pèt po šès nèli na svàdbatà e takà
Skrŭt 1: 97 - bòk da go pròste a vìka ne takà po pèt po šès
Bangejci 2: 74 - pèt čəsɤ̀
Bangejci 2: 76 - pèt čəsɤ̀ biz dèsit
Brŭšljan 4: 15 - pèt š'ès m'ɛ̀scə dənò də sə fjàkne
Stikŭl 3: 22 - i ədnɔ̀ gudᶤìnə ìmə pèt šèz gudìnɨ kàk stò̝rɨha etùkə pàmetnik
Stikŭl 1: 74 - mlədèšček ìmə tùkə tri čètiri pèt šɨz dùšɨ sid’ɔ̀t sid’ɔ̀t
Gorno Vŭršilo 2: 74 - mlɛ̀koto go sìra sɤs vèče stàja pèt šèz godini go sìra
Graševo: 6 - mi tì pòveče ot šejsè i pèt n'àma da ti dàm
Široka Lŭka: 31 - žatvàrska pɛ̀sn’a vèč’ernu vrɛ̀m’a slèt pèt čɤsɤ̀ vèč’ernu vrɛ̀m’e
Belica 3: 4 - emi mlekòto mlekòto kato ìzdoa ofcìte dnèska pèt òfci li sa
Oborište 2: 22 - takìva momìčeta sɤbìrat sə pèt momìčeta ednò za kumà
Oborište 1: 176 - tò ne mòe po pèt šès v’àdra ml’àko mòže li
Gradec 1: 113 - i pèt parì ne dàvam vìe sàkate rèko da ma zakàrate
Drjanovec 1: 58 - dun’èse əmə nìj smi pèt’ pɤk inìčku d’èt ɤ màjkɤ gu ustàj
Tihomir 2: 163 - narèždat se pèt šèz žòni pɤ̀rvi ftòri trèti četvɤrti pèti
Baskalci 1: 307 - togàj ke iskàraa tòlko znàči pèt sàntima
Bela 1: 33 - ìmam pèt ku sèdam kokòški tovà e cèloto imàn’e [laughter]

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut