pedesè

Meaning: 
fifty

Lines where pedesè appears

Eremija 5: 67 - xòrata ne mòš i po pedesè i šejsè godìni da iskàrat
Leštak 1: 4 - sàə gudìnə dvà i pedesè
Leštak 1: 10 - stò i pedesè dvèstə l’èvə tò əku ti e prijɛ̀tel šuf’òrə
Leštak 1: 88 - dò pedesè šejsè kilugràmə štòm e mesòtu stàvə
Šumnatica 4: 4 - sèeme sèeme jà səm s’à na pedesè i trì gudìni
Vŭglarovo 2: 33 - mi às səm pedesè i òsmə
Brŭšljan 1: 81 - zə də fkàrəš č'etirì:se pedesè ufcè segàšni ə pək tugàvə fkàrvəš'e
Brŭšljan 1: 82 - četrì:se pedesè kòzi flìzəhə ə ufc'ɛ̀te si lež'àə vɤ̀nkə
Gela 3: 19 - ut pedesè ut pedesè i òsma devèta gudìna sme f smòl'an
Gela 3: 19 - ut pedesè ut pedesè i òsma devèta gudìna sme f smòl'an
Oborište 1: 61 - pedesè è znàči predì tovà vəf ə onìja stàrite
Baskalci 1: 62 - sabèreme i jàs ìәm dә kàžem pedesè mәznìki tì ìmәž dvàese
Salaš: 25 - tovà si e bilò čà pedesè pedesèt slet pedesè i ftòra
Salaš: 266 - dà tòčno na tvṛ̀do jà ot pedesè gòdin tekà spìm
Glavanovci 1: 41 - kà stàde stopànstvoto dva trinàes li bèxme pedesè i sèdma li bèše
Bosnek 1: 45 - nèšto da kupiš pedesè i i ftòra godìna se oženìx nèma nìšto

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut