pòčvəš

Meaning: 
begin
Aspect: 
I
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Person: 
2sg

Lines where pòčvəš appears

Srebŭrna 2: 144 - tès klèčki upənɤ̀vət kət gu prətəč’èš tùj n’èštu pòčvəš drùgu
Malevo/Xsk 2: 37 - ud d’è̝set gudɨ̀ni pòčvəš də pred’è̝š vɨ̀kə də sə ùčiš
Godeševo 4: 6 - gu fpr'àgəš i pòčvəš də kàrəš nə ərmàn'e də gu vəršèš
Godeševo 4: 9 - udv'àvəš gu i pòčvəš veče kòlkutò e gu prenàs'əš
Godeševo 4: 16 - dubɤ̀jtəkà gu fpr'àgəš f ərmànə i pòčvəš

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut