pòpə

Meaning: 
priest
Gender: 
m
Lexeme: 
Definiteness: 
def
Number: 
sg

Lines where pòpə appears

Golica 3: 114 - ama tr'àba pòpə də j tùka də č'i̥t'è
Golica 3: 118 - pək sigɑ̀ tìj pòpə n: gù priznɑ̀wət
Golica 3: 147 - pòpə čit'ɛ̀ši
Hvojna 1: 47 - tugàvə sə venč’ɛ̀vəhə pòpə š’e e utkrìje ə pìtə jə
Hvojna 1: 53 - nə rəmenàtə də im sv’èt’i i t’è pòpə im č’et’è
Petrov Dol 2: 152 - na pòpə ostàv’axte li mu ut
Petrov Dol 2: 154 - na pòpə ostàvaxte li mu ot pèčenoto
Iskrica 3: 52 - c’àl:te àgnetə gi nòs’ət tàm i pòpə mìni i gi up’àvə
Iskrica 1: 53 - nìe n’àməme čèrkvə tùkə vəf sèlu vìkət pòpə
Iskrica 3: 54 - i sìčkiti mu dàvət pu inò pərčè nə pòpə
Iskrica 3: 55 - emi kətu mìni pòpə upèi ə àgneàtə
Iskrica 3: 56 - dɤ̀t mu pu inò pərčè sìčki nə pòpə

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut