po

Meaning: 
around
Lexeme: 

Lines where po appears

Repljana 2: 25 - axa axa è tekà smo odìli svè po zboròve
Malevo/Xsk 2: 5 - da hòd’ət po ìzvorite za vodà
Dolno Ujno: 251 - e pa kakvò se pràeše òdat si po soborjè
Stalevo 1: 99 - i kakvò drùgo ìmə po stanɤ̀ znàči ima dvè màni pòsle
Vŭglarovo 1: 77 - i kakvò i pòsle kɤ̀k f fùrnata kvò ima po fùrnata
Malevo/Asg 2: 10 - i gu òdime pu guràtə i gu tɤ̀rsehme po kəmenìstu m’àstu
Petŭrnica: 34 - kàk sme rabotìli poràsvame po golɛ̀ški trɤgnàme da ràbotim po kɤ̀rɤ
Petŭrnica: 50 - àjde trɤgnàjme po kɤ̀rɤ ràbutim [cough] dòəme si vèčer
Sŭrnica 1: 105 - po n’àkoi kràišta znàeš kàk stàvat pobràtimi
Sŭrnica 3: 118 - a ìmaxte li vìe ednì pràznici po n’àkoi selà pə pàz’at
Sŭrnica 1: 148 - a a às sɤm po drùgi kràišta sɤm slùšal a dvàma
Vasiljovo 2: 5 - tovà tùka si rabòtat a po gradɛ̀ si podṛ̀žat kɤ̀štite
Vasiljovo 2: 24 - ta ni svìri ta si pràzvame po trì d’è̝n’a
Belica 2: 74 - i s tàa rɤ̀ka zìmam i vṛ̀va po nasèvnicata i fṛ̀gam
Belica 3: 123 - če izlèat po dvòra da mi napràvat čudesìi
Gradec 1: 8 - ama às sɤm pročùta po cèloto sèlo čə̥ səm umrèla
Gradec 1: 43 - nì jàla pìla nì pikàla nì odìla po vɤ̀n
Nasalevci 1: 32 - ili tùka po maalàta
Nasalevci 1: 33 - ut po məlàta tìja se kàzuju standženìi
Nasalevci 1: 196 - i pòsle nanagòre šìk i po šìkɤt bisèr

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut