pràznici

Meaning: 
holiday
Gender: 
m
Linguistic trait: 

Lines where pràznici appears

Mogilica 4: 1 - ami da ni raskàžeš togàva za golèmite pràznici za kurbàn.bajràm tùkə
Kruševo 4: 1 - a za pràznici kàk e bilò
Skrŭt 3: 4 - e pa za pràznici mòže da mi kažùvaš
Čokmanovo 1: 9 - nìe sìč'kit'e pràznici gi tàč'ehme sigà ni tàčet ž'ɛ̀lku zə mlàdit'e
Vasiljovo 2: 27 - pà pràznici n’àkade sa sabèrem pà spàsovd’en i takà s’è
Oborište 2: 4 - e tovà pràznici à kakvì pò natàtɤk slèt ivànovden pràznici ìma
Oborište 2: 4 - e tovà pràznici à kakvì pò natàtɤk slèt ivànovden pràznici ìma
Petrov Dol 2: 1 - drùgi pràznici pràet sɤbìrəmi sə
Vladimirovo 1: 104 - kòlko pràznici ìma mòo go narečèš nàj màlko na trì pràznici
Vladimirovo 1: 104 - kòlko pràznici ìma mòo go narečèš nàj màlko na trì pràznici

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut