pred

Meaning: 
before
Lexeme: 
Linguistic trait: 

Lines where pred appears

Golica 3: 65 - à [laughter] pred səvèta da
Stakevci 2: 24 - pred jùrkini selìn ìma
Kruševo 1: 36 - əm əm i tàə ž’enà əna l’ènkə dòjde pred nàštə pòrtə
Skrŭt 2: 151 - pred nèa čèstinata i na
Hvojna 1: 45 - n’è e vàlu kəktu s’egà perd’ètu hi e pùsnətu pred lìcetu
Gorna Krušica 1: 80 - ìma tàmo prikàrat a pred vratàta da si isklàn’a
Dolna Sekirna 2: 89 - tàm pred vratàta òn stàne li da se obùe

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut