pres

Meaning: 
during
Lexeme: 
Linguistic trait: 

Lines where pres appears

Kozičino 1: 64 - nè pres noštə̀ kət stàne tɤ̀mno
Malevo/Xsk 1: 173 - pres c’àlutu l’àtu si rəst’è i nəpusl’èdək pòčnəhə də k pul’ɨ̀vət
Kruševo 2: 34 - mi kàk ə pres p'èt vèč'erə tuvà gu pràeh redòvnu
Brŭšljan 1: 7 - sl'et tvà pres č'etìres i dev'ètə gudìnə brəzùvəne t'èkezes'ètu vl'àzəne vəf
Gorno Vŭršilo 2: 38 - četìrese i šèsta godìna pres mɛ̀sec januàri se ženì:me
Belica 3: 86 - nèma da ti merìše na stàro ama vodɤ̀ta trèbva pres šèz dèn'a
Sveta Petka 1: 57 - sàmo za prestèlki sàmo za pokrìfki tavà za pres zә tәkòvә
Vladimirovo 2: 115 - pa onò nə tegìva zbìrɤt šò nalì pres postìte sa ne jadè
Baskalci 1: 7 - kәkvò e bìlu pres stàro vrème kәkvò sә kàk komìti kәkvò
Rajanovci 1: 68 - pa i drùgite òdu da kòsu tè tekà a no pres čàsno
Rajanovci 1: 71 - ama senòto dàvaju na stopànstvoto tekà bèše a pres čàsno
Dolna Sekirna 2: 151 - gòspod znàe i jà pres mòjɤd živòt gòspoda začìtam

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut