pret

Meaning: 
before
Lexeme: 
Linguistic trait: 

Lines where pret appears

Eremija 6: 16 - e pa gùvna ìma pret sèka kàšta komàj sèki si ìma gùvno
Kruševo 1: 88 - sàmo d’enonòšno pret televìzijətə
Hvojna 1: 52 - pret š’ɛ̀renijə kàmək gi venč’ɛ̀vət tàm v’èč’e kumʌ̀ him dərž’ì sv’èš’t’i
Oborište 1: 51 - tàm pret fùrn’atà tùka bèše i tùrnem go

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut