pri

Meaning: 
by
Lexeme: 
Lexical variation: 
при

Lines where pri appears

Kozičino 1: 59 - l’àba hìč’ nè e dubɛ̀r səgɑ̀ pri tùj pulužèn’e
Kozičino 1: 125 - nìj kətu b’ɛ̀hm’e d’əcà də zəpòvn’ə pri màjkin’i det stàrə ràbotə
Stakevci 1: 68 - i jà slèzo sɤz bagàžɤt i otò pri stàreca pa rekò
Repljana 2: 21 - mì ìdemo pri n'i' a onì pri nàs
Repljana 2: 21 - mì ìdemo pri n'i' a onì pri nàs
Repljana 1: 82 - na košàrata si na livàdutu tṛl’àk pa si ìdemo pri n’ì
Repljana 1: 83 - bàba mi i onà pri n’èga si mu svàri
Repljana 2: 89 - nò decà nò stàri nò mlàdi svìmo se pa pri n'ì
Repljana 2: 90 - pri sɤvètɤt onì se sɤbràli u sɤvètɤt
Repljana 1: 93 - nèmaš mlògo ràbotu jà si prespìm pri n’ì ostànem pri n’ì
Repljana 1: 93 - nèmaš mlògo ràbotu jà si prespìm pri n’ì ostànem pri n’ì
Repljana 1: 94 - pa si spìm no onì znàu nàšte če səm pri n’ì
Repljana 1: 125 - otišlà sɤm pri n’ì rèko dèdo no jà sɤm došlà
Vŭrbovo 1: 42 - ìde pri màter stìgli do gròbištata òn g’u rekɤ̀l
Vŭrbovo 1: 44 - nɤ rùku si kat otìdeš pri màjku pokažì g’u mòjɤt pṛ̀sten
Vŭrbovo 1: 46 - i če da dòjdem po tèbe dòm si da pri sestrùtu̥
Vŭrbovo 1: 61 - tegàj ostàla pri n’ù a onìja òn se skutàl
Eremija 5: 5 - mlàdi godìni bèx pri mažò mi̥ òn bèše voènen
Eremija 5: 7 - i tàm pri n'ègo živejàla sam desetìna godìni petnàese òn bèše kavalerìsᵊ
Eremija 1: 73 - dojdì pri nàs dè
Eremija 1: 75 - dòjdi pri nàs
Eremija 5: 76 - ako mòga jà če si ìskopam pri tèbe gròba ama ne mòga da
Eremija 6: 81 - i me izlagà uleznàx pri ofcìte
Eremija 5: 81 - segà ìskam da me zakòpaa pri čovèko
Eremija 5: 83 - pri čovèko da ne àrčat pàmetnici da mi tùra:t takìva ràboti
Eremija 5: 93 - na čovèko na pàmetniko na nègovio dèka pristìgam pri nègo
Eremija 5: 122 - i segà ne ìskam da sam razdèl'en'a da sì òjda pri nègo
Mogilica 5: 95 - às kato b'àx pri ednà baba t'à mi vìka təkà
Mogilica 5: 110 - štòto b'àx i pri sɤ̀štata bàba mi vìka znàči edìn pɤ̀t
Mogilica 5: 113 - kɔ̀štəsə a sinɤ̀ go n'àma pri nàs tòj e vəv stàjata
Drabišna 1: 61 - zə ìdət nə kəzàrmətə è tàmnə̥kə pri vujnìcite prikàzvət prikàzvət
Drabišna 2: 72 - pri slənc'ètu tòj zə ti kàže ìkə kəd'e e nèrud'ènətə mòmə
Drabišna 2: 127 - t'à s vl'àlə pri màjkə si tàə cìgənkə tàm bìlə
Godeševo 3: 14 - jò pri pri pl'àvətə
Godeševo 3: 14 - jò pri pri pl'àvətə
Kruševo 2: 11 - ni mòž'ehme də rəzber'èm kəkò je wòdeh pri l'èkər'ə
Kruševo 2: 16 - blàguvicə utìdəh pri n'èjə i t'à gu pubàrə e tùk f prègətìnkətə
Kruševo 1: 40 - mnògu si te milùvəm duvàdəj pri m’èn də si pused’àvəš
Kruševo 1: 42 - nò kət nə tèničku prikàzvəše jàlə kàe pri m’èn
Kruševo 1: 44 - səd’è duvàdəə tùk pri nèjə də mi publəž’ɛ̀və də mi pubàjvə təkà
Leštak 3: 80 - pri vàs čùval li si tàja dùma
Šumnatica 2: 14 - tùkə trìese i pèt li e pri vàs
Bangejci 1: 30 - mumìčitu im b'èši pri t'àx t'è gu z’èə sigà
Brŭšljan 2: 6 - ìməhmə edìn bìvul vɨ̀nəgi nɨ beše stràh də ìdeme pri n'è̝gu
Brŭšljan 1: 18 - nə nə pàš'e i bène trìmə dùš'i rəbòtnici edìnijət ustàvəš'e pri àgneətə
Brŭšljan 1: 31 - hòdeš'e səs kràvite a drùgijə ustàvəš'e pri tel'ètətə xrànexə gi
Černovrŭx: 60 - pri svàdba ne mògət də sə rəspulòžət
Vasiljovo 1: 88 - ə kato isčet’è̝ s’èki otìva pri pòpa tòj go pṛ̀ska
Belica 1: 95 - tòj sedèše pri dòktorete pri zɤbolèkarete glàdni ot po
Belica 1: 95 - tòj sedèše pri dòktorete pri zɤbolèkarete glàdni ot po
Belica 1: 136 - sɤm pri štèrka pri zèt zèt'a stanà čèteri gòdin
Belica 1: 136 - sɤm pri štèrka pri zèt zèt'a stanà čèteri gòdin
Oborište 1: 99 - sè e pri bràta sedì tàm
Arčar 2: 26 - pri gòšo ìmaše afstrìjski kṛtòfi da si èbe màmata
Gorna Krušica 2: 35 - pri baštà mi sè kozàrka i ofčàrka
Gorna Krušica 3: 51 - da sàm pri ofcìte da i pàza
Gorna Krušica 1: 72 - a nevèstata kogàto vlìza za prɤ̀v pɤ̀t zə pri svekɤ̀rvata
Gorna Krušica 1: 134 - pri nàšte si da si posèdite onì mòže da vi poprikàžuvàa
Nasalevci 1: 99 - pri ràždane
Nasalevci 1: 100 - pri ràždaneto znàči
Iskrica 1: 10 - səm živ’àlə pri t’àh nìkuj nìštu ni mì i rikɤ̀l
Bela 1: 21 - kogàto b’àx màlɤk pòmn’ә če pròsto pri bàba mi i d’àdo

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut