priz

Meaning: 
across
Lexeme: 
Linguistic trait: 

Lines where priz appears

Kolju Marinovo 5: 23 - ə idìn innɤ̀ vudɤ̀ pək ìəmi tùka priz vrɤ̀ju pək čak uttàtəkə
Kolju Marinovo 5: 46 - štòtu nìj sme è tùkə priz dv’è trì kɤ̀šti e
Žitnica 1: 8 - priz bəìrə kɤ̀ktu j ə dɤ̀lək vè̟ke̝ bəìrət i žə sə vɤ̀rnə
Bangejci 1: 1 - priz dv’è trì kɤ̀šti

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut