priz

Meaning: 
during
Lexeme: 
Linguistic trait: 

Lines where priz appears

Malevo/Xsk 1: 120 - təkà de priz l’àtutu priz ə jùni jùl’i i pòčvəmi də ž’èn’em
Malevo/Xsk 1: 120 - təkà de priz l’àtutu priz ə jùni jùl’i i pòčvəmi də ž’èn’em
Skrŭt 2: 41 - kànat kumò priz din’ò kànat selòto i pòčvat
Prestoj: 62 - zəlìvəš idìn r’èt i gu ustàjət də sɤ̀xni priz din’ɤ̀
Sŭrnica 1: 11 - d’èt’ e preminàlu priz nàštu vrɛ̀me
Iskrica 2: 45 - i tugàvə təkà b’èše̝ i pòsl’e pək priz zìmata
Iskrica 3: 93 - priz denɤ̀ də gi pəsɤ̀t tugàə vèčer sàmu vèčer

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut