pùt

Meaning: 
time
Gender: 
m
Lexeme: 
Number: 
sg
Linguistic trait: 

Lines where pùt appears

Stakevci 3: 9 - i edɤ̀n pùt ə edɤ̀nijɤt unùk mi ne è si znàl uròkɤt
Stakevci 4: 25 - jà trì pùt idò za ràci
Stakevci 4: 29 - pa dvà pùt idòmo u brazè ubìmo sèdam li òsam li
Stakevci 1: 54 - če da sprè nèki pùt
Vŭrbovo 2: 2 - no baštà ti znàe dèdo vàn’o a pà edɤn pùt jà

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut