pu

Meaning: 
by
Lexeme: 

Lines where pu appears

Kolju Marinovo 5: 4 - pìleškutu bəškà šә̥ sə zgòtvi pu dv’è màndži s’è si pràim
Kolju Marinovo 6: 6 - i gi nəùčuvət də igràat i kəto trɤ̀gnət pu s’ilàtə
Kolju Marinovo 3: 40 - nìj ìnəče pu knìgi
Kolju Marinovo 3: 43 - tìjə gu gl’èdət pu knižɤ̀ta
Golica 5: 23 - pu ed’ìn i otòd’at nɑ̀štu mumč’è tehn’ìk pràat ym pɛ̀tištata
Golica 2: 31 - stàrijə ezìk tɤ̀rsime da ni guvòrite pu pu gulìški
Golica 2: 31 - stàrijə ezìk tɤ̀rsime da ni guvòrite pu pu gulìški
Kozičino 1: 5 - ne znàm zə grədɛ̀ əmə pu s’elàta h s’àkəde tɛ̀j
Kozičino 1: 129 - sə preubɛ̀rnə v’èč’e pu drùgu
Trŭnčovica 2: 43 - ne smèe də i ubàdi dnè̟s tɤ̀j ùtre tɤ̀j pu ednò vrème
Žitnica 3: 1 - əmi pu kɤ̀rəd žɤ̀n’eme kòlku žɤ̀nem žɤ̀dnɨ glànnɨ
Žitnica 1: 9 - i pàk šə ìdə i skàrvəjmi pu ə četirìjse kilà càrvicə
Žitnica 3: 18 - pəs pu vərvè̝žə te puznàvəm kə kɤ̀k vlìzəš əf tàə kɤ̀štə
Srebŭrna 2: 23 - mnògu jèftino i pək plàštət plàštət də kàem pu dvà l’èwa
Srebŭrna 2: 27 - i im dàvə ml’àku̥tu pu ufcɤ̀ dim’èk də kàem
Srebŭrna 2: 28 - aku ìmə dv’è ufc’è čèti̥ri pu dv’è kilà li kòlku sɤ
Srebŭrna 2: 48 - nəpràim zàsefki tr’àə də ìmə jurgàn’ tàm pu dèsi̥t jurgàn’ə tɤ̀j jà
Srebŭrna 2: 50 - i pumiždù pu inɤ̀ vlɤ̀zgəncə slàgəmi tɤ̀j i tì kət ìdiš
Babjak 2: 4 - i segà si žɤ̀neme tùk pu čàsnijɤ sèktur si pusɛ̀eme
Dolno Draglište 1: 7 - s kòtli vudà i pu nèjə pə vrɤvì mlədužènecu i pìta: gu
Bansko: 217 - bèše mažò mi žìf kòle:me i golɛ̀mi prasèta ta pu dvɛ̀
Bansko: 260 - ràskaži za tvà kakvì čèrg'i č'ète tùka pu bàncko
Bansko: 297 - ìma takà pu kràj ìmame rɛ̀ka ta ud rekàta
Markovo: 134 - si pìjnuət pu màlku i si
Malevo/Xsk 1: 23 - pu tùrcku vr’è̝me òšte
Malevo/Xsk 2: 39 - svikɤ̀rvətə də tə ni bəht’è pu rək’ìti
Malevo/Xsk 1: 149 - d’è̝n ne sɤ̀ pudmɨ̀nvə sàmu f nid’è̝l’en d’è̝n ustàəhme pu màlku
Malevo/Xsk 1: 154 - sl’ət tvà nə zədəl’džɨ̀hə də s’è̝em pu mlòk pəmùk
Mogilica 3: 13 - mnògo rɔ̀š sɛ̀ehmə pu bərčìnetu tò segà se
Mogilica 2: 16 - pu màlku š'e gu issìpət v gulɛ̀m səhàn
Mogilica 6: 74 - vòl'cki kolì i nɛ̀kəde se fprɛ̀gə pu dvà pu dvà čiftə
Mogilica 6: 74 - vòl'cki kolì i nɛ̀kəde se fprɛ̀gə pu dvà pu dvà čiftə
Mogilica 6: 81 - pa pu ednà kulà imɛ̀hə hòrətə
Mogilica 1: 105 - hà mlògu mlògu e speciəlìs pu tvà
Mogilica 3: 117 - pu dvàese kràvi nə ədnà dujɛ̀č'kə
Drabišna 2: 29 - rànu rànu pu velìgden
Drabišna 2: 30 - pu velìg'den' pu g'òrg'udèn'
Drabišna 2: 30 - pu velìg'den' pu g'òrg'udèn'
Godeševo 3: 8 - pu ədnovr'àmešnu si guvòrim kàtu sɤ̀j sme nəšlɤ̀j təkà si guvòrime
Godeševo 1: 13 - pu làdnu
Godeševo 1: 14 - pu làdnu še ž'òneš dukəd'è̝ sə nəpečè̝ slòncetu
Kovačevo 2: 3 - vòluve kràvi səs tèlencètə pu dvè kràvi s dvè kràvi səm imàlə
Kovačevo 2: 24 - fčèrə səm ut kətùnci səm kùpɨlə i pu dva lèvə
Kovačevo 2: 34 - à təkà pu dvà lèvə
Kovačevo 2: 35 - a katu trɤ̀gnəxme ut sòfija b’àxa pu lèf i šijsè ejcàta
Kovačevo 2: 37 - i pu səndèndski tàm pu rəzlično [unintelligible]
Kovačevo 2: 37 - i pu səndèndski tàm pu rəzlično [unintelligible]
Kovačevo 2: 38 - i tùk beše təkà nəprèš pu lèf i usimdisè əmə ut
Kovačevo 2: 40 - dàže ud juguslàvijə b’àhə dukàrəli pu lèf i dèset əh f kətùnci
Kovačevo 1: 53 - kət k’i pùsnət pu inà àrkumə vìnu svikɤr mì pusrèt dvòrə
Kovačevo 1: 135 - mòjte rəskɤ̀cəni gi dàdux nə frèt dàdux pu
Kovačevo 1: 199 - nèkə rivè pu pu kɤ̀šti [laughter]
Kovačevo 1: 199 - nèkə rivè pu pu kɤ̀šti [laughter]
Kralevo 1: 46 - i pidesè kilugràmə tvà e tytỳn’ pu dv’è hìl’ədi i dv’estə
Kralevo 1: 47 - sərɤ̀ka i pedesè̝ znàči sərɤ̀ci̥ pu trɨ̀ m’ètrə dl’ègi
Kralevo 1: 66 - i sɨ̀čkite hòrə tùrcɨ dòjdəə pu s ədnò məgàrence ətɨ̀dəə
Kralevo 1: 69 - kòjtu b’àə pò čurbədžì izdɨ̀gəə sə pu grədištàtə pək
Kralevo 2: 105 - ženìte hòdeha li togàvə pu takòva
Kralevo 2: 108 - ne hòd’ət pu tvà
Kruševo 4: 62 - i sɤ̀rpə truš’èš’e pu dvà sɤ̀rpə struš’ɛ̀vəš’e nə nìvətə
Leštak 3: 3 - segà znàči snòpi pu dèset bròjə təvà e košìnə təkà li
Leštak 1: 68 - dv’è i pu trì sme klàli i vərvɛ̀še štòtu bɛ̀ jèftinu
Leštak 3: 200 - əmi ìmə vudenìci̥ ìmə vəf l’èskə vudenìci̥ kədètu ìmə hòrə pu rekʌ̀tə
Šumnatica 1: 83 - pu d’èset o utìvəu də bumbədìrət bùdəpèštə
Šumnatica 3: 142 - pu edìn
Šumnatica 3: 143 - pu id’ìn l’àp ednà tavà gul’àma
Šumnatica 3: 173 - i kòze nèame i òfce pu ednà kràvə i tvà e
Šumnatica 3: 175 - pu ednò t’èle si zəkòl’uvame è tuvà ni e rənàtə nàmi
Huhla 5: 31 - pu n'àkəv den' imə təkɤ̀v də idə̀t zətùj se e jàlə
Huhla 6: 77 - òt'ɨ wòti tìje t'àhnite zəplàt' sə pu d'èset dvənàjse hìl'ədi
Oreše: 35 - u wòdeh s’è pu ràbutə pu gàteri nəgòre nədòlu s’ètne
Oreše: 35 - u wòdeh s’è pu ràbutə pu gàteri nəgòre nədòlu s’ètne
Oreše: 36 - pu zàpəs òdihme nagòr nədòlu ama pòmn’ə kəkòf ž’ivòt’ imàše nəpr’èt
Oreše: 60 - kàži segà tì si vinòven jà səm vinòven nəlì pu iskàzuvàn’etu̥
Vŭglarovo 2: 56 - pàg gi trùpəš pu p’è̝t šè̝s snòpə d’è̝vet’
Vŭglarovo 1: 58 - n’è te udel’è̝ni pu dvà kilugràmə li sə pudèleni təkà
Vŭglarovo 1: 59 - [unintelligible] pu dvà hl’àbə pò gul’èmi hl’àbuve
Vŭglarovo 1: 67 - fùrnətə upeč’è sə tòu l’àp iskàrəž gu pitnàes duši̥ pu ədɨ̀n l’àp
Bangejci 1: 31 - utidòə pu mur'è i às səmìčkə
Bangejci 1: 72 - s'èki si ìməši pu trìis četìrise pedes’è d'èkərə imòt
Brŭšljan 3: 13 - pu skelìte tàm dètu ìmət čurbəžìite uč'àstəci də ràbutime tàm
Brŭšljan 3: 14 - pu edìn m'ɛ̀sec dvà i št'à dòjdeme tùkə də pòčnem ž'ètvə
Brŭšljan 1: 16 - pu màlku punəč'àlu sl'et tvàskə nə àgneətə pàk dàvəhne
Brŭšljan 3: 18 - pu dv'ɛ̀ trì kràvi št'à: ìmə bìvulicə št'à də ìmə kòne
Brŭšljan 3: 30 - kuv'ème ut kòl du kòl pu dv'à dərv'ètə e pu dv'ɛ̀
Brŭšljan 3: 30 - kuv'ème ut kòl du kòl pu dv'à dərv'ètə e pu dv'ɛ̀
Brŭšljan 1: 44 - kòne ìməš'e svìni ìməš'e pàk təkà pu surìjki surìjki d'ètu ìməš'e
Brŭšljan 4: 64 - mòmi mumč'ètə pu č'ètiri dùš'i tò be mlògu mudèrnu
Gela 3: 42 - i pruletɤ̀ əma sɤ pàslɤ pu kɤ̀rɤ pu baìretu
Gela 3: 42 - i pruletɤ̀ əma sɤ pàslɤ pu kɤ̀rɤ pu baìretu
Gela 2: 93 - pu càl dèn' kvò da pàk varì jadè
Stikŭl 1: 50 - pu mlò̝gu imò̝t tugàvə sì gu urèm kupàemɤ̀ i ezgà
Stikŭl 3: 50 - əm pu gelà pìtahte li nɛ̀kva bàpka kvò s mène
Stikŭl 1: 51 - zəfàtəmə ut ut ftò̝ri àvguz də kusìm də kusìm pu stàrutu
Stikŭl 1: 71 - àjde ìməmə pu odnɔ̀ pu dvɛ̀ kràvɤcɤ jɛ̀ nèməm nìkəkvə kràva
Stikŭl 1: 71 - àjde ìməmə pu odnɔ̀ pu dvɛ̀ kràvɤcɤ jɛ̀ nèməm nìkəkvə kràva
Stikŭl 1: 81 - pu ədnò pu dvè krətò̝h sàdehmə kərtò̝f sàdehme pu mlògu
Stikŭl 1: 81 - pu ədnò pu dvè krətò̝h sàdehmə kərtò̝f sàdehme pu mlògu
Stikŭl 1: 81 - pu ədnò pu dvè krətò̝h sàdehmə kərtò̝f sàdehme pu mlògu
Stikŭl 1: 89 - ezgà usemdesè i trì že pòemə pu nò̝və gudᶤìnə
Stikŭl 1: 107 - tə vìkə zgà i brəšnò̝nu bəlò pu rəspredɛ̀l’əne dn’èske že gu dədɔ̀t
Stikŭl 2: 136 - ìmət ednìte pu čètərə kràvi ìmət
Stikŭl 2: 138 - i pu trì kràvi ìmət ìmət pu məhəlɔ̀sə ìmət
Stikŭl 2: 138 - i pu trì kràvi ìmət ìmət pu məhəlɔ̀sə ìmət
Graševo: 67 - pə si utìde nə nèjde də si iskàrə pu n'èkuj l'ɛ̀f
Stoilovo 2: 14 - gùvnutu pu pràvu gùvnu mu vìkame
Malevo/Asg 2: 4 - də mògə də iskàruvəm pu n’àkəf l’èf zə stərinì
Malevo/Asg 3: 13 - z glàdni du n’èmə du kəd’è čʌ̀kvəme̥ si pu edìn kumàt xl’àp
Malevo/Asg 2: 63 - vəv vərvìl’niki t’ìjə vərvìl’niki gi tuvàrime nə mùl’etu pu ədìn vərvìl’nik òtstrənə
Malevo/Asg 1: 86 - təkà gi nəpràim pu šesnàese snòpə
Malevo/Asg 2: 90 - tòə čàp ə gu izrəbòtvəm pu mòjə s isč’islènie
Malevo/Asg 2: 92 - də ìmə bɤ̀čvətə i pu tuvà se rəkovòde kòlku lìtrə də səbìrə
Pavelsko 1: 6 - pu dv’è pu dv’è mumìčetə p’èjət i slàgəme rəkòjkite
Pavelsko 1: 6 - pu dv’è pu dv’è mumìčetə p’èjət i slàgəme rəkòjkite
Hvojna 2: 8 - i pu l’àtutu v’èč’e cəft’ì i zəvɤ̀rzuvə uzr’èe li l’èštətə
Hvojna 2: 9 - pu p’ètruden tàm kəm àvgus m’èsec v’èč’e sə mʌ̀kni
Hvojna 2: 15 - əmi rɤ̀š’ sə s’àvə jèseno vr’èm’e rəštɤ̀ i vəf pu gèrg’uvdèn
Hvojna 2: 22 - jèdru i pòsle sə žʌ̀ne žʌ̀ne sə kəm jùli v’èč’e pu sr’edʌ̀tə
Hvojna 1: 29 - ətə sə ə pràvilə pu təkʌ̀f nàčin če eli gi zəgud’àvəxə
Prestoj: 13 - pu trìstə trìstə i pidisè kilugràmə səbìrət pək ìmə i pò gul’èmi
Prestoj: 40 - ə àsəl pu zə slìviti
Stančov Han 1: 8 - i s pu̥čèrpvəme gi pu idnò krәvàjči s’èki si e nәpràilə màma
Stančov Han 1: 9 - i nə s’èki mu nə nә tujàgәtә nəxlùlə pu idnò krәvàjči
Stančov Han 3: 32 - pu dvàis trìjs kərùci tuvàrni səs pu il’àdə kilà tuvàr
Stančov Han 3: 32 - pu dvàis trìjs kərùci tuvàrni səs pu il’àdə kilà tuvàr
Stančov Han 1: 38 - i tùkә tɤ̀j sәs pùluve i tùkә pu inɤ̀ upàški
Stančov Han 1: 39 - udzàt pu dv’è upàški [laughter] [sigh]
Stojkite 1: 12 - pud adnᶤì lyvàdɤ vəz adnɔ̀ der’ɔ̀ pu terlìcɤ utìduh i skrìh se
Stojkite 1: 25 - muhabèk’ nə pɔ̀k’an ta pu trì sahàta sadìm
Sŭrnica 3: 6 - pu sìl’ete mu
Sŭrnica 2: 8 - i jɛ̀s pu zəles’àvəne sə òd’elə nɤ̀j mnògutu pu zəles’àvəne òdeh
Sŭrnica 2: 8 - i jɛ̀s pu zəles’àvəne sə òd’elə nɤ̀j mnògutu pu zəles’àvəne òdeh
Sŭrnica 2: 40 - pu jnò rùnu ud inà ufcà
Sŭrnica 2: 51 - idnìč’ku pu idnìč’ku š’ə gi prikàrəš’ v gur’ɤ̀štətə vòdə f kəzànə
Sŭrnica 3: 54 - stànvəš’e pu màlku
Sŭrnica 1: 67 - kətu ìjš’ nə gòst’e zənàs’əš’ sì mu pu nɛ̀štu pudàrək
Sŭrnica 2: 131 - tvà nə sɛ̀ki r’ɤ̀t pu ednà stìskə brəš’nò urɤ̀ž’enu brəš’nò
Sŭrnica 2: 137 - pu č’itìrəsi pu pedes’è m’ètrə səm istkàvələ dumàšnə həbɤ̀ č’ɤ̀rnə
Sŭrnica 2: 137 - pu č’itìrəsi pu pedes’è m’ètrə səm istkàvələ dumàšnə həbɤ̀ č’ɤ̀rnə
Sŭrnica 3: 162 - stànvəlu nɛ̀štu kətu jejcà pu pu ìmetu təkà
Sŭrnica 3: 162 - stànvəlu nɛ̀štu kətu jejcà pu pu ìmetu təkà
Sŭrnica 3: 164 - pu ìmetu ni mòjž də bàrəž ni mòjž də duìš’
Trjavna: 103 - i slàgəmi pu màlku məìčkə i tò si stàvə sìrincitu
Trjavna: 150 - i nìj nòsim pu màlku i kəd gì izvìkəmi i t’è ìdvət
Trjavna: 166 - i tàm slàgəš pu kòlku kàpki
Trjavna: 167 - i pu kòlku kàpki sə slàgə
Trjavna: 237 - sìčku pu màlku tɤ̀z gudìnə n’èmə
Vasiljovo 1: 70 - ə pu dv’è kɤ̀šti sa zb’è̝rem na ednò m’àsto da si zagov’è̝em
Vŭrbina 3: 7 - pu dv’è kòri ud visòke i ud nìsku i i kinà
Vŭrbina 4: 9 - i jə s’ɛ̀eme pu nèjə sɛ̀eme i kučɛ̀ni kərtòfi fəsùl’
Vŭrbina 3: 11 - enèj se s’èjət kərtòfine pu pu trì kumpɨ̀r’ə
Vŭrbina 3: 11 - enèj se s’èjət kərtòfine pu pu trì kumpɨ̀r’ə
Vŭrbina 1: 16 - pu pu gòr’e lès uttùkə nəgòr’e sɛ̀kəd’e
Vŭrbina 1: 16 - pu pu gòr’e lès uttùkə nəgòr’e sɛ̀kəd’e
Vŭrbina 1: 20 - məslà [unintelligible] əmə pu mnògu òfc’e im’èhm’e
Vŭrbina 1: 21 - ne b’è pu altmɯ̀š dəvàr šejsè̝ ufcì i
Vŭrbina 1: 27 - ne sm’è hòdili nìe pu g’um’urž’ìne pɤ̀ nìe ne sm’ʌ̀ bəlì nìj
Vŭrbina 1: 32 - ne smè hòdili pu g’um’urž’ìne də ràbutime nàšte hòd’ehə du
Vŭrbina 1: 34 - i t’è sə hòdil’i hòdum pu dvà dè̝n’ə də vərvìš’
Vŭrbina 2: 49 - vè̝č’er pu ədnà kupàn’ə gul’èmə nə upštinɤ̀sə səm pè̝klə hl’èp
Vŭrbina 2: 52 - tə pu p’ɤ̀t pʌ̀ti zə den’è ispìč’ehme ədnɤ̀nə ədnɤ̀nə kupàn’ə ispeč’è̝me
Vŭrbina 2: 61 - zə ədìn p’è̝š’ i dvà pu p’èt p’è̝šti sme p’è̝kli nədòlu
Vŭrbina 3: 81 - tə pu pu utùs istìf’e pu trìjse istìf’e sme ìməli
Vŭrbina 3: 81 - tə pu pu utùs istìf’e pu trìjse istìf’e sme ìməli
Vŭrbina 3: 81 - tə pu pu utùs istìf’e pu trìjse istìf’e sme ìməli
Vŭrbina 3: 82 - pu č’etìrese istìf’e sme pràvili pək pək sm’e stòrili wòs’em istìf’e
Vŭrbina 3: 86 - pək ə pu pu kɯ̀rk istìfe
Vŭrbina 3: 86 - pək ə pu pu kɯ̀rk istìfe
Vŭrbina 3: 90 - tò nè kənu nuvànəkən kənu tràkturən pu mnògu tò pu màl’ku
Vŭrbina 3: 90 - tò nè kənu nuvànəkən kənu tràkturən pu mnògu tò pu màl’ku
Vŭrbina 4: 93 - grədɛ̀hme kɤ̀štite pu stàru vrème i tvà vərvɛ̀š’e i kàmeni se nemɛ̀še
Vŭrbina 4: 109 - jədè̝m pìene ž’enìte vɤ̀tre mɤ̀skite vɤ̀nkə pu nəud’èlnu
Vŭrbina 4: 132 - kugàtu sə zìmə rùbətə i s’èk’ fàti̥ pu ednò pərč’è
Vŭrbina 4: 133 - ìš’te pu nɛ̀kuj l’ɛ̀v də mu dəd’èš kòj p’èt l’èvə
Belica 1: 66 - pu pu gràždanski e postàt po
Belica 1: 66 - pu pu gràždanski e postàt po
Sveta Petka 2: 19 - kәtu izdujdòә làmbi tugàs si kupìhme pu nɛ̀kuә làmbicә
Sveta Petka 3: 54 - nemàe prehrànə prehrànə nèma: sàmu bɛ̀a pu vɤ̀
Sveta Petka 3: 55 - pu təvà pu dzədìjətə mə nə pròstə dzidərìjə
Sveta Petka 3: 55 - pu təvà pu dzədìjətə mə nə pròstə dzidərìjə
Sveta Petka 3: 60 - əmə pràvea təkà òdeə pu tuvà pazàriž gu i ti̥ pràvi
Sveta Petka 2: 73 - tɛ̀ nòseә pu stò
Sveta Petka 2: 74 - dɤ̀lgu vr’ɛ̀me pu stò pәrč’ètә udnisɛ̀a ednò vrɛ̀me
Sveta Petka 2: 78 - ednò pu ednò màjkә i turɛ̀lә
Sveta Petka 3: 114 - sàmo rɤ̀ pu rɤštà bɛ̀hme
Sveta Petka 3: 116 - s’à mòže da se ròdi behme pòveče pu tuvà prevìknəli
Sveta Petka 1: 149 - tò n’àma fnògu vɤ̀lnenu tavà imàa pu tri č’ètiri pèd bràvi
Petrov Dol 3: 20 - tàm drùget’ȅ pu dvənàs’i p’ətnàs’i d’ènə nə kɯ̀rɤ sp’ìm
Petrov Dol 3: 26 - sutr’intà kàzwəm’ pu id’ìn č’ɤkɤ̀m iskàrvəm’i n’ìj ž’èn’im č’etirìma č’uwèkə p’èt’
Petrov Dol 3: 50 - pu tr’inàjs’i snòpə nə krɤ̀š’č’ec pràjm’ә̟ slàgəm’i təkà təkà
Petrov Dol 1: 56 - i nə tùj ə zə ubičàj zìami pàk pu stò l’èa zìami
Iskrica 3: 9 - ni gì čàkəə t’àh večertɤ̀ də si dòət əmi è po obət
Iskrica 1: 23 - pràtia togàə i svətòvnici t’èə xòdea pu dvàmə trìmə čuvèkə
Iskrica 2: 29 - zə bràne̝ pɤ̀rvətə mu rəkà gə berèm udòlu pu n’àkolko listà
Iskrica 2: 30 - i kato gu premìnem edìnija pɤ̀t tò e tugàə pu kòlku
Iskrica 2: 36 - pàk pu dv’è trì licà ùž də stàvə pò xùbəf
Iskrica 1: 42 - pək às večertɤ̀ mə užèniə i drùgija d’èn pu plàdne mə duvèdəə tùkə
Iskrica 2: 42 - pu dvà pu dvà sɤrɤ̀ka i gi nòsime̝ tàm idìn du drùk
Iskrica 2: 42 - pu dvà pu dvà sɤrɤ̀ka i gi nòsime̝ tàm idìn du drùk
Iskrica 3: 45 - ìməše s’èlski fùrni təkìva tàm pu zə n’àkulku kumšìi sə zberɤ̀t
Iskrica 2: 50 - nə vɤ̀strep pu pràilnutu n’è nə d’ènk əmi nə vɤ̀strep nəpràim
Iskrica 3: 54 - i sìčkiti mu dàvət pu inò pərčè nə pòpə
Iskrica 3: 56 - dɤ̀t mu pu inò pərčè sìčki nə pòpə
Iskrica 3: 68 - də xòd’ət è pu c’àlə vèčir mlàdi n’àmə təkɤ̀və ràbut
Baskalci 1: 42 - še govòriš kàkto trèva pu stàrutu ki
Baskalci 2: 57 - i tàm i ofčàreto znàәd znàči pu kәtràn’u punèže
Baskalci 2: 64 - ami a drùgi nèmaše li drùgi belèzi pu pu uxòtu
Baskalci 2: 64 - ami a drùgi nèmaše li drùgi belèzi pu pu uxòtu
Baskalci 1: 74 - dvè kìlә ti e dušlò pu trì vèdrә dә kàžem
Baskalci 1: 120 - kàk sɤ c’àlutu tɤkà ut c’àlәtә tәrlɤ̀ gi gònite ednà pu ednà
Baskalci 1: 189 - às ustrìgvәx pu četìreese tòa dèn nàči kәtu sèdnә
Baskalci 1: 245 - i si i pustrìže pu korèmo znàči ka a potsтrìže po opàškata
Baskalci 1: 304 - əm nèkuj iməše pu pò màlko ponèže pò udebel’àvat se nagòre

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut