pu

Meaning: 
after
Lexeme: 

Lines where pu appears

Kruševo 3: 119 - nə sò nəìməme də mi pràvi ìzmet mə zə tɤ̀rčəm pu t’eh
Vŭrbina 4: 21 - i gu sìpvəme s zərnàtə i klàvəme pur’èdnu i pu n’èjə
Baskalci 1: 90 - kàrәm ә pu mèn ne à glèdәm әmi òdi pu mèn
Baskalci 1: 90 - kàrәm ә pu mèn ne à glèdәm әmi òdi pu mèn

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut