pu

Meaning: 
in
Lexeme: 

Lines where pu appears

Gela 3: 71 - mnògu hùbava razbìrame se vìka pu anglìjski ama vəv gelà
Stikŭl 1: 40 - i pu vɛ̀snici i pu sᶤìčku [laughter]
Stikŭl 1: 40 - i pu vɛ̀snici i pu sᶤìčku [laughter]
Široka Lŭka: 17 - da sа zbìrat mòmɤte mòmɤte na pupr’èlkite junàcine pu zdɛ̀nki
Široka Lŭka: 18 - junàcine pu zdɛ̀nki da svìrim i da pèjem
Gigen 1: 13 - pu lɤdɤvìna da žɤ̀nem də žɤ̀nem durdè sə nəpečè žìtoto
Petrov Dol 1: 35 - pu sìtutu i žinàta bu màjkɤtɤ i z’èmɤ pàk i dàvɤ

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut