pu

Meaning: 
around
Lexeme: 

Lines where pu appears

Žitnica 2: 4 - də šɤ̀təm i sɤ̀štutu s’èejme tɨ̀kvɨ pu pulè̟tu
Žitnica 2: 5 - pu nàštə sɨ nɨ̀vɨ čàsni ìməjme i bustàn càrevicə ìməjmi
Žitnica 2: 8 - às səs ednɤ̀ zɤ̀lvə òdej sàmu pu kɤ̀rɤt
Žitnica 2: 11 - mnògu b’èjme s’è pu pulè̝tu na mlàdi gudɨ̀nɨ
Babjak 2: 6 - pu zeml'àtə vrɤzème dvà kun'à əlì trì əlì čètiri
Babjak 3: 8 - pu pu mesnostà udvɤnkə pu pulètu i gu pràva: nə č'itki̥
Babjak 3: 8 - pu pu mesnostà udvɤnkə pu pulètu i gu pràva: nə č'itki̥
Markovo: 82 - pìet bìet sə wòdət pu selàtə ubìvət sə̥
Stalevo 2: 86 - òt če tùkə ìmə n’ɛ̀jde s pu enì selà ne jədʌ̀t
Stalevo 1: 91 - kakvì čàsti ìma pu stənɤ̀ kakvò e tùj àz səm vìždal
Bangejci 2: 8 - no ut nàše̥tu s'èlu mə irgèni utìvət pək pu drùgu s'èlu
Gela 1: 10 - ut kòlku gòdɤn pu kàrlak pud vɤ̀rhə
Stoilovo: 3 - pòmen nə umr’ɛ̀lite rəzdàvəme i pu kɤ̀štite xòdim tə rəzdà
Malevo/Asg 2: 10 - i gu òdime pu guràtə i gu tɤ̀rsehme po kəmenìstu m’àstu
Momčilovci: 6 - i hòdilə səm pu bəjìrə kupàlə ž’ɔ̀nələ vɔ̀rhlə dərvà kàrələ
Prestoj: 14 - əmə sr’èdnu t’ès kuìt gi ìməši pu s’èlu
Stančov Han 1: 5 - ə mnògu ìdət tәkòvә i stàriti i òd’exә pu s kɤ̀štiti
Stančov Han 1: 107 - sìčku si pudnàsәt tàm nə vìkә idìn trɤ̀gvә pu ə trәp’èzәtә
Sŭrnica 2: 5 - pu gurɤ̀tə
Sŭrnica 3: 69 - dàž’e i nə pu dvòrištətə slàgəhə
Trjavna: 24 - pu bəlkànə kvò e vid’àl à
Trjavna: 226 - pəg drùk pɤ̀t pu c’àlə s’èdmicə ə s’à ud gurištinɤ̀tə
Sveta Petka 3: 97 - n’è sme sè pu bəìretu əku nèmə vèter ustàvəž zə səbəlentà
Baskalci 1: 28 - i saà tùka nèma takà trɤ̀sɤt pu pètrič trɤ̀sɤt pu sòfija
Baskalci 1: 28 - i saà tùka nèma takà trɤ̀sɤt pu pètrič trɤ̀sɤt pu sòfija
Baskalci 1: 30 - sèkade ìmә pu bɤlgàrija sèkuj tèra

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut