pud

Meaning: 
under
Lexeme: 

Lines where pud appears

Srebŭrna 2: 25 - vəš ču̥šmɤ̀tə i gi redì s’ètne pud r’èt tàm də e
Babjak 3: 20 - pud nɛ̀kəkəf nàčin nìe se prinùdime
Drabišna 2: 148 - iščìstilə pud màsətə pənìci màč'i màndž'i zgòtvilə sìčku
Šumnatica 1: 39 - i pàk pud nàs uddòlu ìdvə dà
Gela 1: 10 - ut kòlku gòdɤn pu kàrlak pud vɤ̀rhə
Pavelsko 4: 7 - i tò pàdnə pud mòstə uddòlu èh bòž’e kəkvò stànə
Stojkite 1: 12 - pud adnᶤì lyvàdɤ vəz adnɔ̀ der’ɔ̀ pu terlìcɤ utìduh i skrìh se

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut