rəbòtehme

Meaning: 
work
Aspect: 
I
Verb form: 
impf
Lexeme: 
Person: 
1pl
Linguistic trait: 

Lines where rəbòtehme appears

Malevo/Xsk 1: 83 - nɨ̀vɨ rəbòtehme gi sə kàzvət màl’evu m’esnustɤ̀ màl’eu
Malevo/Xsk 1: 106 - nìj pòveče səh čùzdi hòrə rəbòtehme štòt n’àməme rəbòtnə rəkɤ̀
Graševo: 59 - mi tugàə mumìčetàtə rəbòtehme trɤčèhme pu gòrskutu zəlisèvəhme
Graševo: 60 - ə sus stòkite ə tɤč'ème predème sìčku rəbòtehme tugàvə
Graševo: 63 - sìčku tugà rəbòtehme i se prepitàvəme
Malevo/Asg 2: 20 - sìčku si rəbòtehme nə rʌ̀kə a fpusl’ètstvie sl’ed mnògu gud’ìni

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut