rɤ̀š

Meaning: 
rye
Gender: 
f
Lexeme: 
Number: 
sg
Linguistic trait: 

Lines where rɤ̀š appears

Žitnica 3: 10 - trìjset kilugràmə rɤ̀š mi dudàdi n’àmə nè̝mə utkədè də gu zè̝mə
Žitnica 3: 15 - trìjse kilugràmə rɤ̀š vɨ̀š kəkvɨ̀ bèə unèə unèə gudɨ̀nɨ
Babjak 2: 5 - ečemìk uvès rɤ̀š vrɤšème gu sɤs kòne rəsfrɤ̀l'əme snòpite
Malevo/Asg 2: 49 - kugàtu uzrìjət nìvite pš’enìca rɤ̀š uv’ès kətu uzrìjət tugàvə utìvəme nə nìvətə
Sŭrnica 3: 47 - pòv’əč’etu rɤ̀š
Sŭrnica 3: 48 - rɤ̀š stànvə
Sŭrnica 3: 49 - pòveče rɤ̀š
Sŭrnica 3: 50 - rɤ̀š si sejàhə
Sŭrnica 3: 51 - rɤ̀š i uvès sejàhə zə stòkətə
Sŭrnica 3: 59 - rɤ̀š rɤ̀žen xl’àp
Belica 2: 93 - žìtoto se kàzva rɤ̀š
Baskalci 1: 35 - i zemledèlie si sèeme rɤ̀š uvès càrevička krɤtòfki
Glavanovci 1: 2 - ot rɤ̀š ot
Glavanovci 1: 3 - ot rɤ̀š

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut